Õiguskantsleri vastus

Ametkondades töötavate inimeste vastused ajavad välisarstide temaatika veelgi segasemaks. Seekord leiab õiguskantsler, et õppimise tööga asendamine on seaduspärane. See ei ole õige, aga nii meile vastati.

15.05.2015 Terviseamet saadab õiguskantsleri järelpärimisele vastuse.
18.06.201 õiguskantsler vastab meie pöördumisele, mille saatsime 17.02.2015.

Välisarstide arutelu 16.06.2015

16.06.2015 toimus Sotsiaalministeeriumis tervise- ja tööministri korraldatud arutelu, kus osalesid sotsiaalministeerium, terviseamet, haiglate liit, arstide liit ja patsientide nõukoda. Arstiteaduskonna esindajat ei olnud kohal, kuid nemad saatsid samuti oma kirjaliku arvamuse.

16.06.2015_arstide_liit_seisukoht_välisarstid 16.06.2015_arstide_liit_seisukoht_välisarstid_esitlus 16.06.2015_haiglate_liit_seisukoht_välisarstid 16.06.2015_sotsiaalministeerium_seisukoht_välisarstid 16.06.2015_terviseamet_seisukoht_välisarstid
16.06.2015_ülikool_seisukoht_välisarstid
16.06.2015_patsientide_nõukoja_seisukoht_välisarstid

Korduvpöördumine ministeeriumi poole seoses välisarstidega

27.04.2015 Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna, Eesti Arstide Liidu ning arstlike erialaseltside ühispöördumine tervise- ja tööminister Rannar Vassiljevi poole.

28.04.2015 UEMS kiri seoses välisarstide registreerimisega (Letter – Concerns foreign doctors in Estonia).

Välisriikide arstid (jätk…)

20.04.2015 Terviseameti peadirektori Tiiu Aro vastus Eesti Arstide Liidule, kus ta eitab puudujääke välisarstide Eestisse tööle lubaminsel. Avaldame tõsist rahulolematust. Terviseameti peadirektori sõnade kohaselt ei ole Eestis välisarste õigusvastaselt registreeritud.

Auditi nr 7-2014 lõpparuande järeldus lk 20:

„Terviseameti senine tegevus, kus kolmandates riikides kvalifikatsiooni omandanud arstide, kes on Eestis tähtajalise elamisloa alusel, mittenõuetekohast haridust kompenseeritakse nende pikaajalise erialase töökogemusega ei ole kooskõlas kehtiva õigusega. Terviseamet saab pädeva asutusena välisriikides kvalifikatsiooni omandanud arste registrisse kanda vaid tuginedes õigusaktides sätestatud tingimustele. Kui arst ei vasta kehtestatud tingimustele, siis ei ole tema registrisse kandmine õiguspärane.“

Teenistusliku juurdluse mittealgatamine

07.04.2015 Eesti Arstide Liit edastab täiendavad materjalid õiguskantslerile, seoses puuduliku kvalifikatsiooniga arstide nimede avaldamisega.

27.03.2015 keeldub minister U Kruuse õigusrikkumistele vaatamata algatamast teenistuslikku juurdlust, mis tooks valgust Terviseameti tegevusele, mis puudutab puuduliku haridusteega arstide tööle lubamist Eestisse.

Arstina praktiseerimise õiguse saamise lihtsustamine

Käesoleval ajal avaldatud määruse muutmise kavandid, mis lihtsustavad oluliselt võõrriikide arstide Eestisse tööleasumist.

Tervise- ja tööministri „Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise kord“ määruse eelnõu seletuskiri

Tervise- ja tööministri määrus “Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise kord”

Tervise- ja tööministri määrus “Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise tingimused ja kord”

Tervise- ja tööministri „Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooni võrdlemise tingimused ja kord“ määruse seletuskiri

Korduv pöördumine õiguskantsleri poole (kolmandate riikide arstid)

17.02.2015 pöördume Eesti Arstide Liidu liikmete nimel taas õiguskantsleri poole, püüame leida õiguslikku alust, mille põhjal sundida Terviseametit avaldame Eestis ebaseaduslikult tööle lubatud arstide nimed.

17.03.2015 õiguskantsler vastab, et võttis menetlusse meie 17.02.2015 saadetud avalduse.

Terviseameti info ei ole asjakohane (välisriikide arstid)

Kahjuks peame tõdema, et Terviseamet kommenteerib toimuvat vaid vormilisest vaatepunkist. Seepärast avaldame siinkohal veelkord lühiselgitused probleemi olemusest.

Välisriikide arstide teemat on kajastatud ka ajakirjanduses.

Välisriikidest Eestisse tulnud arstid

Õiguskantsler leidis, et Terviseamet tõlgendab kutsekvalifikatsiooni käsitlevaid õigusakte valesti. Allpool avaldatud dokumendid annavad meie tegevusest ülevaate.

27.01.2014 pädevuse hindamise ning residentuuri lisa- aasta koosoleku protokoll. Osalesid ministeeriumi, arstlike erialaseltside ning arstide liidu esindajad.

30.01.2014 Eesti anestesioloogide pöördumine sotsiaalminister Taavi Rõivase poole seoses puuduliku väljaõppega välisarstide töötamisega Eestis.

17.02.2014 Eesti Arstide Liidu järelpärimine Terviseametisse seoses puuduliku väljaõppega välisarstide töötamisega Eestis.

07.03.2014 Terviseameti vastus arstide liidu 17.02.2014 saadetud kirjale.

27.03.2014 valmib Eesti Arstide Liidu tellitud õiguslik lühihinnag välisarstide kvalifikatsiooni tunnustamise problemaatikal e Eestis.

28.03.2014 vormistavad arstlikud erialaseltsid ning arstide liit ühiskoosoleku käigus ühisprotokolli. Protokoll käsitleb puuduliku väljaõppega välisarstide töötamist Eestis.

09.04.2014 esitab Eesti Arstide Liit avalduse õiguskantslerile seoses puuduliku väljaõppega arstide töötamisega Eestis.

04.06.2014 õiguskantsler vastab meie 09.04.2014 saadetud avaldusele. Avalduses leitakse, et Terviseameti käitumine ei ole korrektne.

25.06.2014 Eesti Arstide Liit koos suure hulga arstlike erialaseltsidega pöördub õiguskantsleri hinnangule tuginedes uuesti Terviseameti ning Sotsiaalministeeriumi poole. Ütleme, et puuduliku haridusega välisriikide arstide tööle lubamine Eestisse ei ole seadusega kooskõlas.