Müügitingimused ja privaatsuspoliitika

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Tellimuse vormistamine

Kohaletoimetamine

Taganemisõigus

Pretensioonide esitamine

Pretensioonide esitamiseks tuleb ühendust võtta Eesti Arstide Liiduga aadressil arstideliit@arstideliit.ee .

Privaatsuspoliitika

 1. Üldsätted
  1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötle Eesti Arstide Liit (edaspidi andmetöötleja).
  2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
  3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
  4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
  5. Eesti Arstide Liit on isikuandmete vastutav töötleja, Teie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
  1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt.
  2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
  3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
  4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
 3. Klientide isikuandmete töötlemine
  1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
   1. Ees- ja perekonnanimi;
   2. Isikukood;
   3. Telefoninumber;
   4. E-posti aadress;
   5. Kohaletoimetamise aadress;
   6. Arvelduskonto number;
   7. Maksekaardi detailid;
  2. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
  3. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 3 aastat.
 4. Andmesubjekti õigused
  1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
  2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
  3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
  4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
  5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil arstideliit@arstideliit.ee
  6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.
 5. Lõppsätted
  1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
  2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest Eesti Arstide Liidu kodulehel.