Eetikakomitee

Eesti Arstide Liidu eetikakomitee tutvustab arstkonnale bioeetika ja meditsiinieetika kaasaegseid seisukohti ja tegeleb arstliku tegevusega seotud eetiliste küsimustega. Eetikakomitee annab EAL juhtorganeile nõu eetikaküsimustes ja ekspertarvamusi arstide liidu liikmete kutsetegevusega seotud eetiliste probleemide kohta. Eetikakomitee teeb koostööd Eesti Bioeetika Nõukogu ja teiste Eestis tegutsevate meditsiinieetika komiteedega. Eetikakomitee poole saab pöörduda meie peasekretäri kaudu, kasutades eposti aadressi arstideliit ät arstideliit.ee

Eetikakomitee liikmed on kirjas siin.

Arstide liidu liikmed järgivad oma tegevuses ja käitumises Eesti arstieetika koodeksit, mille kehtiv redaktsioon võeti vastu arstide liidu üldkogu poolt 2008 a. 2007. a tõlgiti ja avaldati eesti keeles Maailma Arstide Liidu (World Medical Association, WMA) arstieetika käsiraamat.

Eesti Arstide Liit ja Ravimitootjate Liit sõlmisid 2007. a ühiste seisukohtade protokolli arstkonna ja ravimitootjate vahelisest koostööst, millega kohustuvad järgima ühiseid eetilisi põhimõtteid

2009. a koostati koostöös Tartu Ülikooli arstiteaduskonnaga kaasaegne arstivande tekst.

Arstieetika küsimusi on arutatud Eesti Arstide Päevade raames ja alates 2005. aastast on igal sügisel arstieetikapäeva tähistamiseks korraldatud eetikakonverentse.
2005  Kas alternatiivmeditsiin pakub tõenduspõhisele ravile konkurentsi
2006  Arstid ja avalikkus
2007  Arsti-patsiendi suhtest algab kõik
2008  Intensiivravi eetilised piirid
2009  Informeeritud nõusolek
2010  Eetilised valikud arstiabi korraldamisel
2011 Kollegiaalsus või korporatiivsus
2012  Sünd, õnn või õigus?
2014 käsitleti eetikaküsimusi Eesti Arstide Päevade raames.
2015 käsitleti arsti autonoomiat Eesti Arstide Päevade raames.

2016 eetikakonverents “Keel kui kutseoskus”
2017 eetikakonverents “Meditsiinigeneetika eetilised dilemmad”