Liikmemaks

Üldine liikmemaksu kogumise kord kehtestati 28.11.2015 toimunud üldkogu koosolekul. See sõnastab liikmemaksu tasumise üldised põhimõtted liikmetele ning piirkondlikele ühendustele. Täpsustatud põhimõtted sh tasutavad summad ja soodustused on sõnastatud järgnevas.

Eesti Arstide Liidu (EAL) liikmemaksu suuruse otsustab üldkogu koos arstide liidu järgmise aasta eelarvega. Vastavalt üldkogu otsusele on Eesti Arstide Liidu liikmemaks ühes kuus võrdne käesolevale eelarveaastale eelnenud aastal kehtinud arsti tunnitasu alammääraga, mis on kehtestatud üleriigilise kollektiivlepinguga.

Kõik arstide liidu liikmed on grupeeritud liikmemaksugruppidesse. Korraga saab olla vaid ühe liikmemaksugrupi liige. Gruppe nimetatakse järgnevalt:

 1. töötav arst– arst kes praktiseerib arstina (sh ettevõtjast arstina) või töötab mõnel muul elualal ning teenib oma tööga tulu;
 2. doktorant– arst, kes õpib doktorantuuris;
 3. lapsehoolduspuhkus– arst, kes on lapsehoolduspuhkusel ja kes seejuures ei tööta;
 4. pensionär– arst, kellel on vanusest tulenevalt õigus saada riiklikku vanaduspensioni ja kes ei tööta.
 5. arst- resident– residentuuris õppiv arst;
 6. mittetöötav liige– arst, kes ei tööta, kuid ei sobi pensionäri liikmemaksugruppi.

Eesti Arstide Liidu liikmemaksu suurus ja soodustused ning täpsem liikmemaksu tasumise kirjeldus

2019 a on Eesti Arstide Liidu liikmemaks järgmine:

 • töötaval liikmel 11.35 € kuus (lisandub piirkondliku ühenduse liikmemaks, vt allpool);
 • soodusliikmemaks:
  • arst-residendil ja doktorandil 7.57 € kuus (lisandub piirkondliku ühenduse liikmemaks, vt allpool);
  • mittetöötaval liikmel 11,35 € aastas (lisandub piirkondliku ühenduse liikmemaks, vt allpool).

2018 a oli Eesti Arstide Liidu liikmemaks järgmine

 • töötaval liikmel 10.53 € kuus (lisandub piirkondliku ühenduse liikmemaks, vt allpool);
 • soodusliikmemaks
  • arst-residendil ja doktorandil 7.02 € kuus (lisandub piirkondliku ühenduse liikmemaks, vt allpool),
  • mittetöötaval liikmel 10.53 € aastas (lisandub piirkondliku ühenduse liikmemaks, vt allpool).
 • 2017.a oli arstide liidu liikmemaks 10€ kuus (lisandub piirkondliku ühenduse liikmemaks, vt allpool),
 • soodusliikmemaks
  • residendil ja doktorandil 6,67 € kuus (lisandub piirkondliku ühenduse liikmemaks, vt allpool) ,
  • mittetöötaval liikmel 10 € aasta (lisandub piirkondliku ühenduse liikmemaks, vt allpool).
 • 2016 a oli arstide liidu liikmemaks 9 € kuus (lisandub piirkondliku ühenduse liikmemaks),
 • soodusliikmemaks:
  • residendil ja doktorandil 6 € kuus (lisandub piirkondliku ühenduse liikmemaks),
  • mittetöötaval liikmel 9 € aastas (lisandub piirkondliku ühenduse liikmemaks).
 • 2015 a oli arstide liidu liikmemaks 8€ kuus (lisandub piirkondliku ühenduse liikmemaks),
 • soodusliikmemaks
  • residendil ja doktorandil 5.40 € kuus (lisandub piirkondliku ühenduse liikmemaks) ,
  • mittetöötaval liikmel 8 € aasta (lisandub piirkondliku ühenduse liikmemaks).

Eesti Arstide Liidu töötavad liikmed maksavad täisliikmemaksu. Osakoormusega töötamine ei anna soodusliikmemaksu õigust. Töötamine muul ametikohal kui praktiseeriva arstina, ei anna soodusliikmemaksu õigust.

Arst-residendil ja doktorandil on EAL liikmemaks 2/3 täisliikmemaksust kuus.

Kuni 31.12.2015 kehtis soodustus ainult ENÜ-sse kuuluvatele residentidele ja doktorantidele, alates 01.01.2016 kõigile residentidele ja doktorantidele, sõltumata piirkondlikust ühendusest.

Mittetöötavad EAL liikmed maksavad aastamaksu, mis võrdub ühe kuu täisliikmemaksuga (pensionil olev arst; lapsehoolduspuhkusel viibija; muul põhjusel mittetöötav arst). Mittetöötava arsti liikmemaksugruppi saavad kuuluda ainult töökohta mitteomavad liikmed.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi liikmed ei maksa EAL liikmemaksu. EAÜS on Eesti Arstide Liidu assotsieerunud liige.

Kui olete piirkondliku ühenduse liige, siis on summaarne liikmemaks suurem, kuna see sisaldab ka piirkondliku ühenduse liikmemaksu. Iga piirkondlik ühendus otsustab ise oma liikmemaksu suuruse ja informeerib liikmeid liikmemaksu suurusest samuti ise. Piirkondlike ühenduste liikmemaksude osaline ülevaade asub siin.

Kui piirkondlik ühendus kogub maksu ise, siis maksate kogu maksu piirkondlikule ühendusele ja sealne raamatupidamine kannab EAL liikmemaksu osa Eesti Arstide Liidule edasi. Piirkondlikud ühendused, mis koguvad liikmemaksu on: ENÜ, Kohtla-Järve, Läänemaa, Narva, Põlva, Saaremaa, Tallinn, Tartu, Valga, Viljandi.

Kui te piirkondlikku ühendusse ei kuulu või teie piirkondlik ühendus ei kogu liikmemaksu, siis maksate liikmemaksu otse Eesti Arstide Liidu arveldusarvele.

Liikmemaks tasutakse pangaülekandega. Me ei kasuta sualarahaarveldust. Maksu tasub EAL liige isiklikult või kannab selle üle tööandja liikme kirjaliku avalduse alusel. Soovitame tasuda isiklikult ja teha selleks pangas püsimaksekorraldus.

Liikmemaks tasutakse vähemalt kord kvartalis. Iga kvartali liikmemaks tasutakse hiljemalt järgmise kvartali I kuu 15.kuupäevaks. Lubatud on tasuda korraga kogu aasta liikmemaks hiljemalt I kvartali lõpuks.

Eesti Arstide Liidu üldkogu asus 2010 aastal seisukohale, et 1,5- kordne liikmemaks kehtestatakse neile Eesti Arstide Liidu liikmetele, kes elavad või töötavad piirkonnas, kus on olemas tegutsev piirkondlik ühendus, kuid ei kuulu sinna.