Eesti Arstide Liidu volikogu pöördumine Riigikogu liikmete ja Vabariigi Presidendi poole

Majanduskriis on teravalt esile toonud meie tervishoiu rahastamise probleemid, mille lahendamiseks ei piisa lühiajalistest meetmetest, nagu ravi hindade ja arstide palkade langetamine 2010. aastaks. Tervishoiusüsteemi finantseerimine ei saa sõltuda ainult sellest, kuidas laekub sotsiaalmaks. Lähiaastatel on maksulaekumise vähenemisest tingitud eelarvepuudujääki võimalik korvata haigekassa jaotamata kasumist, kuid jätkusuutliku ja Euroopas konkurentsivõimelise tervishoiu jaoks on vaja praegust rahastamissüsteemi muuta. Maailma Terviseorganisatsiooni ekspertide hinnangul jääb sama rahastamismudeli jätkumisel Eesti tervishoiu eelarve defitsiit püsima ka kaugemas tulevikus.

Poliitikute väide, et hindade langetamine ei muuda arstiabi patsiendi jaoks halvemaks, ei ole õige. Hind määrab teenuse sisu ja väiksema raha eest sama kvaliteetset arstiabi anda ei ole võimalik. Arstide, õdede ja hooldajate sissetulek on sel aastal vähenenud hinnanguliselt 10 protsenti. Tervishoiu eelarvet on viimasel kahel aastal kärbitud juba ligi kahe miljardi krooni võrra, edasine kulude vähendamine tähendab paratamatult töökohtade kadumist, mis seab ohtu eelkõige väiksemate erialade jätkusuutlikkuse ja tekitab lähitulevikus arstiabi kättesaadavust oluliselt piirava arstide ja õdede puuduse.

Tervishoiusüsteem peab olema stabiilne, erakondlikust poliitikast sõltumatu ja lähtuma arstiabi tegelikust vajadusest. Kutsume rahvaesindajaid otsima tervishoiu rahastamise muutmiseks lahendusi, mis oleksid põhjalikult läbi kaalutud ja annaksid patsientidele kindlustunde, et tervishoiusüsteemi toimimine on tagatud ka tulevikus.

Tartus, 23. oktoobril 2009

EAL volikogu koosolek 23.10.2009 Tartus

Eesti Arstide Liidu volikogu koosolek toimub reedel, 23. oktoobril algusega kell 13.00 Tartus arstide liidu majas, Pepleri 32.

Päevakord:
1. Avamine; päevakorra kinnitamine
2. Tervishoiu rahastamisest 2010. a
3. EAL üldkogu koosoleku teemade arutelu
• EAL 2010. a eelarve
• EAL põhikirja muudatused
4. Diskussioon teemal: „Ajakirjandus meditsiinist ja arstide ebaseaduslikest sissetulekutest.“

Volikogu liikmetel teatada osavõtust 20. oktoobriks.

Arstide Liidu volikogu otsused 19.10.2007

Eesti Arstide Liidu volikogu koosolek toimus 19. oktoobril Tartus. Volikogu tähtsamad diskussiooniteemad olid EAL järgmise aasta eelarve, arstide 2007. ja 2008. a miinimumtunnitasudega seotud küsimused, arstkonna seisukohad alkoholipoliitika ja tervise infosüsteemi kohta.

Volikogu otsustas:

1. Esitada EAL 2008. a eelarve projekt kinnitamiseks üldkogule. Teha üldkogule ettepanek kehtestada alates 1.01.2008 mittetöötava EAL liikme liikmemaksuks aastas eelarveaastale eelnenud aastal kehtinud arsti miinimumtunnitasu (2008. a 99 krooni).

2. Eesti Arstide Liit jääb kevadel esitatud nõudmise juurde kehtestada alates 1. jaanuarist 2008 arstide miinimumtunnitasuks 128 krooni.
Läbirääkimised ja lepitusmenetlus 2008. aasta miinimumtunnitasu üle lõppesid palgakokkuleppeta, seega ei ole EAL-l töörahu pidamise kohustust. Volikogu annab eestseisusele volituse pidada konsultatsioone Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassaga, et anda neile võimalus arstide nõudmised täita ja töörahu säilitada.

3. Eesti Arstide Liit teeb avalduse riikliku alkoholipoliitika kohta.

EAL volikogu koosolek 28.10.05

Eesti Arstide Liidu volikogu koosolek toimus 28.oktoobril Tartus.
Alates 2006. aastast tõuseb vastavalt praegu kehtivale palgakokkuleppele arstide miinimumtunnitasu 75 kroonini. Volikogu põhiteema oli aga juba uute palgaläbirääkimiste ettevalmistused. Otsustati alustada haiglate liidu ja sotsiaalministriga läbirääkimisi 2007.-2008. a palga üle järgmise aasta jaanuaris.

Üldkogu koosolek toimub 26. novembril Tallinnas. Volikogu arutas läbi 2006.a eelarve projekti ja otsustas selle esitada kinnitamiseks üldkogule.

Kuulati ülevaadet arste diskrimineerivatest nõuetest seoses soodusretseptide väljakirjutamisega. EAL volikogu on seisukohal, et arst ei pea tööandjale hüvitama ebaõigesti välja kirjutatud soodusravimi retsepti alusel Haigekassa poolt apteegile põhjendamatult makstud summat, ja soovitab oma liikmetel sellest keelduda. Arstide Liit teeb ettepanekud seda küsimust reguleerivate õigusaktide muutmiseks.

Indrek Oro tutvustas CPME ja EPFIA ühisdeklaratsiooni arstkonna ja ravimitootjate vahelisest koostööst.

Volikogu kiitis palgakokkuleppe heaks

Eesti Arstide Liidu volikogu koosolek toimus 25. septembril Tallinnas.
Volikogu võttis kokku palgaläbirääkimiste tulemused ja analüüsis sõlmitud kokkulepet. Palgakokkulepe kiideti heaks ja avaldati tunnustust läbirääkimiste delegatsiooni liikmetele ning kõigile osapooltele, tänu kellele kokkulepe lõpuks sündis.
Veel arutati Arstide Liidu 2005.a. eelarve koostamise põhimõtteid ja jõuti üksmeelsele arvamusele, et organisatsiooni laiema ja efektiivsema tegutsemise huvides on otstarbekas suurendada liikmemaksu.

EAL volikogu otsused 25.09.2004:

1) Volikogu kiidab heaks palgaläbirääkimiste delegatsiooni töö ja on rahul sõlmitud palgakokkuleppega.

2) Eestseisus koostab mitu erinevat 2005. a eelarvevarianti, mis esitatakse piirkonnaliitudele arutamiseks. Eelarve kinnitab üldkogu.

3) Sõlmida vastutuskindlustusleping EAL liikmetele AS If Eesti Kindlustusega perioodiks 01.10.04–30.09.05.

4) Korraldada EAL üldkogu koosolek 4.12.2004 Haapsalus. Delegaatide valimise kvoot piirkonnaliitudes on 1:12. Üldkogul käsitletakse arstieetika küsimusi ja EAL struktuuri muudatusi.

EAL volikogu koosolek peeti Narvas, üldkogu tuleb kokku Viljandis

Arstide Liidu volikogu sügiskoosolek toimus Narvas. Narva piirkonnaliidu liikmetel oli võimalus esitada küsimusi eestseisuse liikmetele. Põhiline diskussiooniteema oli muidugi töötasu, kuigi kriitiline olukord palgakokkuleppe täitmisel oli lahenenud mõni päev varem, ja 50-kroonine miinimumtunnitasu makstakse Narva haigla tohtritele tagasiulatuvalt 1.juulist.

Volikogu arutas kollektiivlepingutega seotud probleeme, palgaläbirääkimiste strateegiat ja üldkogu koosolekuga seonduvalt EAL järgmise aasta eelarvet.
Toetati arvamust, et kollektiivleping peaks hõlmama asutuse kõiki töötajaid – nii arste, õdesid kui hooldajaid, ning laienema ka neile, kes ei kuulu ametiühingute ülesandeid täitvatesse kutseliitudesse.
Järgmise aasta palgaläbirääkimiste strateegiat paika pannes leiti, et õige oleks seada ka pikaajalisemaid sihte. Arsti miinimumtöötasu peab võrduma kahekordse Eesti keskmise palgaga – niisuguse eesmärgini loodetakse jõuda viie aasta jooksul. Palgaläbirääkimiste delegatsioonile anti ülesanne tegutseda sellest lähtudes.

volikogu otsused:

1. 2004.a palgaläbirääkimistel esitatakse pikaajalise eesmärgina nõudmine, et viie aasta pärast peab arsti miinimumpalk võrduma kahekordse Eesti keskmise palgaga.

2. Korraldada EAL üldkogu koosolek 29.11.03 Viljandis järgmise päevakorraga:
10.15 Osavõtjate registreerimine
11.00 Avamine
11.05 Koosoleku juhataja ja protokollija, häältelugemise komisjoni ja
redaktsioonikomisjoni valimine; päevakorra kinnitamine
11.20 EAL presidendi aruanne 2003.a. tegevuse kohta
11.40 EAL majandustegevuse aruanne 2002. a. kohta
11.50 Diskussioon. Aruannete kinnitamine
12.15 EAL 2004. a. eelarve kinnitamine ja EAL liikmemaksu suuruse määramine 2004. a.
12.45 EAL eestseisuse liikmete arvu määramine järgmiseks valimisperioodiks;
eestseisuse liikmekandidaatide ülesseadmine ja tutvustamine; eestseisuse valimised
13.15 vaheaeg/lõuna
14.30 Abiminister Külvar Mandi ettekanne
15.00 Küsimused esinejale, diskussioon ja sõnavõtud
16.30 Lõppdokumendi vastuvõtmine
16.55 Üldkogu otsuste kinnitamine
17.00 Lõpetamine

Üldkogu lõppdokumendis käsitletav temaatika:
Arstiabi kättesaadavuse tagab arstkonna jätkusuutlikkuse säilitamine. Selleks pole vaja suurendada vastuvõttu arstiteaduskonda, vaid vähendada arstide lahkumist Eesti meditsiinisüsteemist. Residentuurikohti peab jätkuma kõigile eriarstiks õppida soovijaile, kuid praktiseerimisvõimalus peab olema ka üldarstidel. Töötamiseks piisava motivatsiooni kindlustab vääriline töötasu, mis peaks olema vähemalt kaks Eesti keskmist palka; selle saavutamiseks peab kasvama tervishoiukulutuste osa SKP-s.

3. Vastutuskindlustusega on hõlmatud kõik EAL töötavad liikmed; vastutuskindlustuse makse viiakse liikmemaksu sisse ja see on 2004.a 10 kr kuus.

4. Üldkogule esitatakse kaks eelarve varianti, kus liikmemaks on vastavalt 45 ja 50 kr kuus.

5. Alates 2004.a on mittetöötavate arstide liikmemaks 50 kr aastas. Residentide liikmemaks on 25 kr kuus.

6. Rahaliste vahendite olemasolul on EAL-l õigus võtta laenu kuni 500 000 krooni maja fassaadi remondiks.

Eesti Arstide Liidu volikogu avaldus 10.05.03

EAL volikogu avaldus

Eesti Arstide Liidu volikogu arutas 10. mail Eesti Haiglate Liidu ja tervishoiutöötajate kutseliitude palgaläbirääkimistel tekkinud olukorda. Eelmise palgakokkuleppe kehtivus lõppes 31. märtsil 2003. Läbirääkimistel, kus arstide miinimumtunnitasu nõudmine on 50 krooni, ei ole kokkuleppele jõutud.

Arstide Liidu volikogu otsustas käivitada arstide streigi ettevalmistused ja teha vastavasisuline koostööettepanek õdede ja hooldustöötajate organisatsioonidele.

EAL volikogu koosolek 10. mail Tartus

Eesti Arstide Liidu volikogu koosolek toimub
10. mail algusega kell 12 Tartus Arstide Liidu majas

Päevakord:
1. Avamine, päevakorra kinnitamine
2. Kavandatavatest muudatustest EAL struktuuris
3. Olukorrast palgaläbirääkimistel
4. EAL presidendi volituste küsimusest
5. Muud küsimused

Lõunavaheaeg kell 14-15, koosoleku lõpp u. kell 17.