EAL volikogu koosolek 28.10.05

Eesti Arstide Liidu volikogu koosolek toimus 28.oktoobril Tartus.
Alates 2006. aastast tõuseb vastavalt praegu kehtivale palgakokkuleppele arstide miinimumtunnitasu 75 kroonini. Volikogu põhiteema oli aga juba uute palgaläbirääkimiste ettevalmistused. Otsustati alustada haiglate liidu ja sotsiaalministriga läbirääkimisi 2007.-2008. a palga üle järgmise aasta jaanuaris.

Üldkogu koosolek toimub 26. novembril Tallinnas. Volikogu arutas läbi 2006.a eelarve projekti ja otsustas selle esitada kinnitamiseks üldkogule.

Kuulati ülevaadet arste diskrimineerivatest nõuetest seoses soodusretseptide väljakirjutamisega. EAL volikogu on seisukohal, et arst ei pea tööandjale hüvitama ebaõigesti välja kirjutatud soodusravimi retsepti alusel Haigekassa poolt apteegile põhjendamatult makstud summat, ja soovitab oma liikmetel sellest keelduda. Arstide Liit teeb ettepanekud seda küsimust reguleerivate õigusaktide muutmiseks.

Indrek Oro tutvustas CPME ja EPFIA ühisdeklaratsiooni arstkonna ja ravimitootjate vahelisest koostööst.

EAL sai CPME täisliikmeks

8. novembril k.a. toimus Viinis Euroopa Arstide Alalise Komitee (Comité Permanent des Médicins Européens, CPME) üldkoosolek, kus tähtsaima päevakorrapunktina oli arutlusel organisatsiooni viimase kahe aasta jooksul ette valmistatud laienemisprotsessi lõpuleviimine. Vastavalt põhikirjale saavad täisliikmena CPMEsse kuuluda Euroopa Liidu liikmesmaade rahvuslikud arstide liidud. Teiste Euroopa riikide arstide kutseliidud saavad osaleda organisatsiooni tegevuses assotsieerunud liikme staatuses (EAL alates 2000.a). Kümnest Euroopa Liiduga liituva riigi arstide liidust olid üldkoosolekul esindatud kaheksa (puudusid Läti ja Leedu) ja kõikide delegatsioonide esindajad andsid üldkogule nõusoleku asuda alates 1. jaanuarist 2004 CPME täisliikme seisusesse. Eesti delegatsiooni juhiks nimetati dr Indrek Oro, kes on esindanud EALi CPME koosolekutel viimaste aastate jooksul.

CPME on mõjukaim Euroopa valitsusväline arstide organisatsioon, mis esindab 1,6 miljonit arsti, ja koostöös Euroopa Liidu organitega mõjutab tervisepoliitikat kogu regioonis. CPMEs on neli töörühma: preventiivmeditsiini ja keskkonna alakomitee (esimees dr Calloc’h), koolituse, jätkuva erialase arendamise ning kvaliteediedenduse alakomitee (esimees dr Routil), tervishoiukorralduse, sotsiaalkindlustuse, terviseökonoomika ja ravimitööstuse alakomitee (esimees dr Äärimaa) ning eetika ja erialakoodeksite alakomitee (esimees dr Radziwill).