Välisarstide arutelu 16.06.2015

16.06.2015 toimus Sotsiaalministeeriumis tervise- ja tööministri korraldatud arutelu, kus osalesid sotsiaalministeerium, terviseamet, haiglate liit, arstide liit ja patsientide nõukoda. Arstiteaduskonna esindajat ei olnud kohal, kuid nemad saatsid samuti oma kirjaliku arvamuse.

16.06.2015_arstide_liit_seisukoht_välisarstid 16.06.2015_arstide_liit_seisukoht_välisarstid_esitlus 16.06.2015_haiglate_liit_seisukoht_välisarstid 16.06.2015_sotsiaalministeerium_seisukoht_välisarstid 16.06.2015_terviseamet_seisukoht_välisarstid
16.06.2015_ülikool_seisukoht_välisarstid
16.06.2015_patsientide_nõukoja_seisukoht_välisarstid

Välisriikide arstid (jätk…)

20.04.2015 Terviseameti peadirektori Tiiu Aro vastus Eesti Arstide Liidule, kus ta eitab puudujääke välisarstide Eestisse tööle lubaminsel. Avaldame tõsist rahulolematust. Terviseameti peadirektori sõnade kohaselt ei ole Eestis välisarste õigusvastaselt registreeritud.

Auditi nr 7-2014 lõpparuande järeldus lk 20:

„Terviseameti senine tegevus, kus kolmandates riikides kvalifikatsiooni omandanud arstide, kes on Eestis tähtajalise elamisloa alusel, mittenõuetekohast haridust kompenseeritakse nende pikaajalise erialase töökogemusega ei ole kooskõlas kehtiva õigusega. Terviseamet saab pädeva asutusena välisriikides kvalifikatsiooni omandanud arste registrisse kanda vaid tuginedes õigusaktides sätestatud tingimustele. Kui arst ei vasta kehtestatud tingimustele, siis ei ole tema registrisse kandmine õiguspärane.“

Arstina praktiseerimise õiguse saamise lihtsustamine

Käesoleval ajal avaldatud määruse muutmise kavandid, mis lihtsustavad oluliselt võõrriikide arstide Eestisse tööleasumist.

Tervise- ja tööministri „Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise kord“ määruse eelnõu seletuskiri

Tervise- ja tööministri määrus “Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise kord”

Tervise- ja tööministri määrus “Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise tingimused ja kord”

Tervise- ja tööministri „Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooni võrdlemise tingimused ja kord“ määruse seletuskiri

Korduv pöördumine õiguskantsleri poole (kolmandate riikide arstid)

17.02.2015 pöördume Eesti Arstide Liidu liikmete nimel taas õiguskantsleri poole, püüame leida õiguslikku alust, mille põhjal sundida Terviseametit avaldame Eestis ebaseaduslikult tööle lubatud arstide nimed.

17.03.2015 õiguskantsler vastab, et võttis menetlusse meie 17.02.2015 saadetud avalduse.