Arstide Liidu volikogu otsused 19.10.2007

Eesti Arstide Liidu volikogu koosolek toimus 19. oktoobril Tartus. Volikogu tähtsamad diskussiooniteemad olid EAL järgmise aasta eelarve, arstide 2007. ja 2008. a miinimumtunnitasudega seotud küsimused, arstkonna seisukohad alkoholipoliitika ja tervise infosüsteemi kohta.

Volikogu otsustas:

1. Esitada EAL 2008. a eelarve projekt kinnitamiseks üldkogule. Teha üldkogule ettepanek kehtestada alates 1.01.2008 mittetöötava EAL liikme liikmemaksuks aastas eelarveaastale eelnenud aastal kehtinud arsti miinimumtunnitasu (2008. a 99 krooni).

2. Eesti Arstide Liit jääb kevadel esitatud nõudmise juurde kehtestada alates 1. jaanuarist 2008 arstide miinimumtunnitasuks 128 krooni.
Läbirääkimised ja lepitusmenetlus 2008. aasta miinimumtunnitasu üle lõppesid palgakokkuleppeta, seega ei ole EAL-l töörahu pidamise kohustust. Volikogu annab eestseisusele volituse pidada konsultatsioone Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassaga, et anda neile võimalus arstide nõudmised täita ja töörahu säilitada.

3. Eesti Arstide Liit teeb avalduse riikliku alkoholipoliitika kohta.

Arstkond ootab lahendusi

Poliitikud on hakanud tegelema tervishoiu rahastamise probleemidega, mille lahendamist arstkond viimasel ajal jõuliselt on nõudnud.

Tunnustame kõiki erakondi, kes pööravad oma valimisplatvormides varasemast suuremat tähelepanu tervisele ja tervishoiule.

Esimeste konkreetsete sammudena tervishoiusüsteemi lisaraha toomiseks menetleb Riigikogu Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muudatusi. Haiglate kapitalikulude katmine riigieelarvest toob ravikindlustuse eelarvesse lisavahendeid, Haigekassa jaotamata kasumi kasutuselevõtt senisest suuremas ulatuses võimaldab hästi laekuvat ravikindlustusmaksu kulutada selle peamisel eesmärgil – inimeste ravimiseks.

Samas on endiselt lõpetamata tervishoiutöötajate palgaläbirääkimised, mille alustamiseks tegid kutseliidud esimese ettepaneku täpselt aasta tagasi.

Arstid ootavad, et tervishoiu rahastamist parandavad seadusemuudatused Riigikogus sel nädalal vastu võetakse ja tervishoiutöötajate kaheaastane palgakokkulepe lähiajal alla kirjutatakse.

Eesti Arstide Liit