Huvitavat Käsunduslepingud

SA Viljandi Haigla nõukogu ei vasta Eesti Arstide Liidu kirjadele

11. detsember 2012 / Eesti Arstide Liit

20.01.2012 pöördusid Eesti Arstide Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit SA Viljandi Haigla poole seoses haiglas töölepingute asemel sõlmitavate käsunduslepingutega. Töötajatega sõlmiti töö tegemiseks töölepingute asemel käsunduslepinguid. Kuivõrd töötajatele laienesid kõik SA Viljandi Haiglas kehtestatud töökorralduslikud nõuded on sisuliselt tegemist ikkagi töölepingutega ning sellele juhtisid arstide liit ja kutseliit ka tähelepanu. Haigla juhatuse liikmete Ülle Lumi ja dr Enno Kase soov sõlmida käsunduslepinguid tulenes asjaolust, et käsunduslepingu alusel ei pea maksma töötajatele öisel ajal töötamise lisatasu ega ka ületunnitasu. Haigla töötajate pealt hoiti kokku.

Varasemad käesolevat teemat puudutavad postitused on näha kategooria “Käsunduslepingud” lugemisel

Viljandi Haigla juhatus vastas meie kirjale 26 päeva möödumisel e 16.02.2012. Kuivõrd ooteaeg oli pikk pöördusime vahepeal (07.02.2012) SA Viljandi Haigla nõukogu poole. Viljandi Haigla nõukogu esimees Liis Rooväli (Sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsiosakonna juhataja) lubas isiklikult, et nõukogu vastab arstide liidu ja kutseliidu pöördumisele. Möödunud on 30 päeva (üks kuu) ja nõukogu vastust ei ole saabunud. Vastus oleks pidanud saabuma hiljemalt 08.02.2012 Ametlikus asjaajamises on üldiseks tavaks, et kirjadele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul. Ilmselt loodab nõukogu, et vahelpeal toimunud toetusstreigi organiseerimine hajutab kutseliidu ja arstide liidu tähelepanu antud probleemilt mujale. Esitame siinkohal mõned kommentaarid SA Vilandi Haigla juhatuse liikme Ü Lumi kirjale. Allajoonituna on toodud SA Viljandi Haigla tekst.

Vahepealsel perioodil algatas Viljandi haigla juhatus haiglas töötingimustega rahuololu uuringu. Selle uuringu peamine eesmärk on küsitluslehtedele märgituna “mõõta Vijandi haigla töötajate rahulolu erinevate tööga seotud aspektidega”. Lisaks soovitakse uuringu alusel määratleda haigla põhiväärtusi, et need “need sobiks kokku töötajate endi väärtustega”. Mõnevõrra arusaamatu on põhiväärtuste kindlaks tegemine märtsis 2012 kui need on juba avaldatud haigla arengukavas (lk 34) 2011. Pöördusime ka uuringut teostava uurija poole. Otsustagu igaüks ise, kas sellise mõtteviisiga saab jõuda usaldusväärsete tulemusteni.

Jätkame sama teema käsitlemist ka edaspidi.

Eesti Arstide Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate kutseliit.