Ministri vastus järelepärimisele

10. jaanuar 2001 /

SOTSIAALMINISTEERIUM

Hr Andres Lehtmets
Eesti Arstide Liit
Pepleri 32
51010 TARTU

Tervishoiusüsteemi ümberkorraldamine

Austatud härra EAL president

1. Eesti Tervishoiuprojekt 2015 raames toimuva Tallinna tervishoiureformi eesmärgiks on nii Tallinna linna kui ka Põhja-Eesti piirkonna elanikkonnale pakutavate tervishoiuteenuste

kaasajastamine ning kättesaadavuse optimeerimine. See omakorda eeldab kõigi Tallinna linnas paiknevate riigi ja kohaliku omavalitsuse omandis olevate tervishoiuasutuste töökorralduse muutmist.

Haiglavõrgu arengukava kohaselt oleks Tallinna jaoks optimaalne üks piirkonnahaiga ja kaks keskhaiglat. Sotsiaalministeerium ei ole muutnud oma seisukohta tervishoiu ümberkorraldamise suhtes.

Kuna Tallinna tervishoiuasutused on erinevates omandisuhetes, omandivorrni muutmiseks aga on vajalik omanike nõusolek, siis peetakse kõigi sihtgruppidega jätkuvalt läbirääkimisi positiivse suhtumise kujundamiseks ning ühtse seisukoha saavutamiseks. Käesoleval ajahetkel on Tallinna linna raviasutuste ümberkorralduse seis järgmine:

– Tallinna Linnavolikogu on otsustanud anda nõusoleku aktsiaseltside Ida-Tallinna Keskhaigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla ning sihtasutuse Tallinna Lastehaigla asutamiseks.

– Ettevalmistamisel on dokumentatsioon Sihtasutuse Põhja-Eesti Piirkonnahaigla asutamiseks Sotsiaalministeeriumi hallatavate haiglate baasil.

– Sotsiaalministeerium on kuulutanud välja konkursi asutarnisel oleva sihtasutuse Põhja-Eesti Piirkonnahaigla juhatuse esimehe leidmiseks.

– Sotsiaalministeerium peab vajalikuks jätkata läbirääkimisi Põhja-Eesti Piirkonnahaigla erialade koosluse täieliku komplekteerimise nimel.

2. Eri piirkondade tervishoiusüsteemide toimimise ning erialadevahelise koostöö tagamiseks on Sotsiaalministeerium palunud 35 erialakomisjonil esitada arvamusi ja ettepanekuid ning koostada arengukava oma eriala kohta.

9. märtsil 2001. a toimub Sotsiaalrninisteeriurni V korruse saalis algusega kell 11.00 nõupidamine, kus antakse informatiivne ülevaade tervishoiuprojekti käigust ning toimub arutelu esitatud arengukavade teemadel.

3. Sotsiaalministeerium ei näe ette töötajate koondamisi seoses piirkonnahaigla loomisega.

Riigihaiglate töötajad jätkavad tööd asutatavas sihtasutuses Põhja-Eesti Piirkonnahaigla.

Asutatud sihtasutuse edasise töökorralduse otsustab asutuse juhatus.

4. Riigihaiglate reorganiseerimisega seoses olevad kulutused on planeeritud katta Eesti Tervishoiuprojekti 2015 rahalistest vahenditest.

Lugupidamisega

Eiki Nestor
Sotsiaalminister

Silja Kabral 6 269 723