Arvamus Läbirääkimised 2011...2012

Harju maakohus tühistas tööinspektsiooni otsuse

10. november 2011 / Eesti Arstide Liit

Harju Maakohus tühistas tööinspektsiooni määrused väärteomenetluse lõpetamise kohta Eesti Haiglate Liidu suhtes ja kohustas jätkama menetlust kontrollimaks, kas haiglate liidu juhatuse liikmed on rikkunud ametiühingute seadust.

Kohus leidis, et tööinspektsiooni määruses puudub igasugune tõendite analüüs ja väärteomenetluse lõpetamise põhjendus. Ainuüksi haiglate liidu seisukohtade tsiteerimisest ja väitest, et puuduvad andmed füüsilise isiku vastutusele võtmiseks, ei piisa. Tööinspektsioon peab väärteoasja uuesti menetlemisel kindlaks tegema, kas sellist tegevust nagu läbirääkimisettepanekutele mittevastamist ja läbirääkimistele mitteilmumist saab käsitleda läbirääkimistesse mitteastumisena ja ametiühingute seadusliku tegevuse takistamisena. Kui saab, siis tuleb välja selgitada konkreetsed isikud, kes haiglate liidus olid kohustatud arstide liidu ja tervishoiutöötajate kutseliidu ettepanekutele vastama ja läbirääkimistele ilmuma, kuid ei teinud seda.