Eesti Arstide Liit ja Ravimitootjate Liit kirjutasid alla ühisprotokollile

18. detsember 2007 /

17. detsembril kirjutasid Eesti Arstide Liit ja
Ravimitootjate Liit Tallinnas Rahvusraamatukogus alla
ühiste seisukohtade protokollile arstkonna ja ravimitootjate
vahelisest koostööst.

Arstkond, keda esindab Eesti Arstide Liit (EAL) ja ravimitootjad,
keda esindab Ravimitootjate Liit (RL), olles teadlikud oma otsesest
vastutusest patsientide ja ühiskonna ees, pidasid oluliseks koostada
juhised omavaheliseks suhtlemiseks.

Arstkonna ja ravimitootjate ühiste seisukohtade protokolliga on
kaetud kõik olulisemad koostöövaldkonnad: registreeritud ravimite
tooteinformatsioon ja -arendus, ravimitootjate korraldatud ja
spondeeritud üritused, kliinilised uuringud ning konsultatsioonid ja
kokkulepped.

Arstkonna ja ravimitootjate koostöö on tähtis ja vajalik nii
patsiendikaitse kui ka ravi tõhususe seisukohalt igas ravimite
arendamise ja kasutamise staadiumis. On tähtis, et arstkonna ja
ravimitootjate koostöö põhineks üldistel põhimõtetel, mis tagaksid
kõrged eetilised standardid ja patsientide õigused ning arvestaksid
ühiskonna ootustega, säilitades samas mõlema poole sõltumatuse oma
tegevuste juhtimisel. Mõlemale poolele vajaliku sõltumatuse ja
usaldusväärsuse kindlustamiseks peavad omavahelised koostöösuhted
olema täielikult läbipaistvad.

Mõnd koostöövaldkonda reguleerib õiguslikult Eesti Ravimiseadus.
Arstidel ja ravimitootjatel on olemas oma eetikakoodeksid, millest
nad oma tegevuses juhinduvad. Lisaks sellele peavad EAL ja RL
vajalikuks järgida koostöös mõlemale poolele vastuvõetavaid eetilisi
põhimõtteid, mis on kirjas ühisdeklaratsioonis.

Allakirjutatud ühisdeklaratsioon põhineb Euroopa Alalise Arstide
Komitee (CPME) ning Euroopa Ravimitootjate Föderatsiooni ja Liitude
(EFPIA) samasisulisel deklaratsioonil.

Eesti Arstide Liit on arstide vabatahtlik mittetulunduslik
kutseühing. EAL asutati 1921. a. ja selle tegevliikmeteks võivad olla
kõik eesti arstid, toetajaliikmeteks mittemeditsiinilise
kõrgharidusega isikud. EAL eesmärgid on eesti arstkonna ühendamine,
tervishoiupoliitika kujundamine ja meditsiinikultuuri edendamine ning
oma liikmete kutsehuvide ja -õiguste kaitsmine. Praegu on EAL liikmete
arv 2788.

Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis
esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite
tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle
toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete
tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös
eetilistest printsiipidest.

Praegu kuulub Ravimitootjate Liitu 22 liiget.