Eesti Arstide Liidu volikogu otsused 21.04.01.

21. aprill 2001 /

1. Volikogu kiidab heaks eestseisuse esitatud seisukohad seoses olukorraga Eesti tervishoiusüsteemis. Avaldus saadetakse meediale, EV valitsusele, Sotsiaalministeeriumile, Eesti Haigekassa nõukogule.

2. Alustada palgaläbirääkimisi Eesti Haiglate Liiduga. Läbirääkimiste delegatsiooni kuuluvad Andres Lehtmets, Matti Tarum, Väino Sinisalu, Toomas Kariis.

Palganõudmised:

Kehtestada eriarstile, kes töötab asutuses põhikohaga ja omab kehtivat kvalifikatsioonikategooriat või pädevustaset, miinimumtunnitasuks 55 krooni.
Kehtestada eriarstile, kes ei vasta punktis 1 toodud nõuetele, miinimumtunnitasuks 40 krooni.
Kehtestada residendile miinimumtunnitasuks 35 krooni.
Jätta palkade diferentseerimine vastavalt arsti kvalifikatsioonile ja staažile tööandja kompetentsi.
Viia põhipalga osakaal töötasus vähemalt 80%, nähes ette tööülesannete kajastamise ametijuhendis ja töölepingus, ning vähendada lisatasude osakaalu palgakuludes.
Arstide koormusnormatiivide kehtestamisel lähtuda vastava erialaseltsi poolt soovitatud koormustest.
Eelpooltoodud nõuded kehtestada arstide suhtes, kes on EAL või ETTAL liikmed.
3. Asutada sihtasutus Arstide Täienduskoolituse Fond.

4. Volikogu kiidab heaks eestseisuse tegevuse koostöö arendamisel firmadega Sampo Eesti Kindlustus ja AS Alexela Oil EAL liikmetele soodustingimustel teenuste osutamiseks.