Eesti Arstide Liidu volikogu koosolek

27. oktoober 2001 /

27. oktoobril toimus Tartus EAL volikogu koosolek. Pikemalt käsitleti seisu meie olulisimal võitlusväljal – palgaläbirääkimistel ja kinnitati arstide liidu seisukohad kahe tähtsa seaduse: Patsiendiseaduse ja Ravikindlustuse seaduse eelnõu kohta.

Samuti arutas volikogu üldkogu koosoleku korraldamist ja kiitis heaks EAL järgmise aasta eelarve projekti.

Palgaläbirääkimistel Eesti Haiglate Liidu ja töövõtjate kutseliitude (EAL, ETTK ja ETTAL) vahel on varasuvest saati peetud mitmeid kohtumisi nii omavahel kui ka sotsiaalminister Eiki Nestori osavõtul. Peamise nõudmise – miinimumtunnitasu osas olid käärid alguses üsna suured: nõudmine arstidel 55, õdedel 25 ja hoolduspersonalil 15 kr, EHL esimene pakkumine aga arstidele 28, õdedele 15 krooni tunnis. Nüüd on peaaegu jõutud kompromissnumbriteni 40, 23 ja 13.50. EHL soovib siduda palgakokkuleppe otseselt ravikindlustuse eelarvega, mis annaks garantii, et haiglatel tõepoolest on reaalseks palgatõusuks kate, arstide liit aga on esitanud kalkulatsioonid, mille alusel võib väita, et nõudmiste täitmine on igal juhul tööandjatele jõukohane.

Arstide Liit ei ole nõus Haiglate Liidu lisatingimustega:

Kokkuleppe sidumine eriarstiabi rahastamise kasvuga ja hinnakirja muudatustega (konkreetsetes arvudes)
Kokkuleppe lisa tervishoiuteenuse osutajate osas, kes eeltoodud nõudeid täita ei suuda ja kes lepivad töövõtjatega kokku eraldi tingimustes

EAL volikogu otsused 27.10.01

I Kinnitada EAL lõplik palgakokkuleppe tekst:

Kehtestada eriarstina töötavatele arstidele minimaalseks tunnipalgamääraks 40 krooni, õdedele minimaalseks tunnipalgamääraks 23 krooni ja hoolduspersonalile minimaalseks tunnipalgamääraks 13.50 krooni
Käesolevas palgakokkuleppes reguleerimata palgatingimused kehtestatakse kollektiivlepingutega igas raviasutuses eraldi.
Näha ette asutuse personalikuluna vähemalt 50% asutuse raviteenuse müügi tulust.
Osapoolte kokkuleppel laiendatakse antud kokkulepet kõikidele Eestis tegevusluba omavatele tervishoiuasutustele.
Töövõtjate esindajad kohustuvad säilitama leppe kehtivusaja jooksul töörahu miinimaalse tunnipalgamäära osas.
Osapooled jätkavad aastal 2002 koostööd saavutamaks töövõtjate esindajate poolt palgaläbirääkimiste algul esitatud miinimumtunnitasusid (eriarstidel 55 krooni, õdedel 25 krooni ja hoolduspersonalil 15 krooni), korrigeerides neid tarbijahinnaindeksi muutusega ning üleriigilise tasemel tervishoiutöötajate tööalaseid ja sotsiaalsuhteid reguleeriva kollektiivlepingu sõlmimiseks.
EHL esitatud lisatingimustega EAL ei nõustu.

II Kinnitada EAL seisukohad Patsiendiseaduse ja Ravikindlustuse seaduse eelnõu kohta.

III Kinnitada EAL eelarve projekt ja esitada see üldkogule.

IV Korraldada EAL üldkogu koosolek 24. nov. 2001. a. Tartus. Kutsuda koosolekule sotsiaalminister Eiki Nestor ja paluda ettekannet Eesti tervishoiureformidest. Kinnitada päevakord.

Lõppdokumendis käsitletakse järgmisi teemasid:

* tervishoiureform ja arstide tööhõive probleemid
* taastusravi ja pikaravi süsteemi loomine
investeeringud tervishoius
* palgaläbirääkimiste tulemused
arsti ja patsiendi suhted ja
patsiendiseadus