Eesti Arstide Liidu üldkogu otsused 23.11.02 Rakveres

23. november 2002 /

1. Kinnitada EAL presidendi aruanne 2002. a. tegevuse kohta.

2. Kinnitada EAL majandustegevuse aruanne 2001. a. kohta.

3. Kinnitada EAL 2003. a. eelarve.

4. Määrata EAL-le laekuva liikmemaksu suuruseks 2003. a. 35 krooni kuus, mittetöötavatel arstidel, ENÜ-sse kuuluvatel residentidel ja internidel 20 krooni kuus.
EAL igalt liikmelt laekunud summast 4 krooni liikme kohta kuus on sihtotstarbeline laekumine ajakirja Eesti Arst eest tasumiseks vastavalt Eesti Arstide Liidu ja Eesti Arsti OÜ vahelisele lepingule.

5. Üldkogu volitab EAL eestseisust sõlmima vastutuskindlustuslepingu neile EAL liikmetele, kes ei kuulu Tallinna ja Tartu piirkondlikku liitu. Kindlustuskaitse saavad EAL liikmed, kelle andmed on EAL liikmete registrisse kantud isikliku ankeedi alusel ja kes on tasunud kindlustusmakse EAL arvele vastavalt eestseisuse ja kindlustusfirma vahelisele kokkuleppele.

6. Üldkogu annab EAL eestseisusele volitused asuda ette valmistama EAL struktuurilist ümberkujundamist.

7. Võtta vastu EAL üldkogu lõppdokument, saata see Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele ja levitada seda massimeedia kaudu.