Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolek 2. detsembril Tartus

EAL üldkogu koosolek toimub laupäeval, 2.detsembril Tartu Ülikooli raamatukogus

Päevakord

11.30 Osavõtjate registreerimine, kohv

12.00 Avamine
12.05 Koosoleku juhataja ja protokollija, häältelugemise komisjoni ja
redaktsioonikomisjoni valimine; päevakorra kinnitamine
12.15 EAL presidendi aruanne 2006.a. tegevuse kohta;
EAL majandustegevuse aruanne 2005. a. kohta;
diskussioon; aruannete kinnitamine
13.00 EAL 2007. a. eelarve kinnitamine
13.15 Muudatuse tegemine EAL põhikirja
13.25 EAL eestseisuse liikmete arvu määramine järgmiseks
valimisperioodiks; EAL eestseisuse ja eetikakomitee valimised

13.45 vaheaeg/lõuna

14.45 Tervishoiutöötajate streigi korraldamise iseärasustest
15.15 Sõnavõtud ja diskussioon
Lõppdokumendi vastuvõtmine
16.45 Valimistulemuste teatamine
16.50 EAL aumärkide üleandmine
17.00 Koosoleku lõpetamine