Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolek 2. detsembril Tartus

EAL üldkogu koosolek toimub laupäeval, 2.detsembril Tartu Ülikooli raamatukogus Päevakord 11.30 Osavõtjate registreerimine, kohv 12.00 Avamine 12.05 Koosoleku juhataja ja protokollija, häältelugemise komisjoni ja redaktsioonikomisjoni valimine; päevakorra kinnitamine 12.15 EAL presidendi aruanne 2006.a. tegevuse kohta; EAL majandustegevuse aruanne 2005. a. kohta; diskussioon; aruannete kinnitamine 13.00 EAL 2007. a. eelarve kinnitamine 13.15 Muudatuse tegemine EAL põhikirja 13.25 EAL eestseisuse liikmete arvu määramine järgmiseks valimisperioodiks; EAL eestseisuse ja eetikakomitee valimised 13.45 vaheaeg/lõuna 14.45 Tervishoiutöötajate streigi korraldamise iseärasustest 15.15 Sõnavõtud ja diskussioon Lõppdokumendi vastuvõtmine 16.45 Valimistulemuste teatamine 16.50 EAL aumärkide üleandmine 17.00 Koosoleku lõpetamine