Eesti Arstide Liidu üldkogu avaldus

27. november 2010 /

Täna Paides peetud EAL üldkogu koosolekul kuulati ära ja kinnitati aruanded EAL tegevuse kohta 2010. a ja majandustegevuse kohta 2009. a ja kinnitati 2011. a eelarve. Kiideti heaks Eesti Arstide Seltsi Rootsis ühinemine EAL-ga, kinnitati volikogu koosseis perioodiks 2011-2013 ja valiti EAL presidendiks perioodiks 2012-2014 dr Andres Kork.
Üldkogu tegi ka avalduse Eesti tervishoiu olukorra kohta.

Eesti Arstide Liidu üldkogu avaldus

Eesti tervisesüsteem vajab põhimõttelisi muudatusi, et inimeste võimalused saada õigeaegset, asjakohast ja kaasaegset arstiabi ei väheneks, vaid paraneksid. Eesti sotsiaalkulutuste osakaal SKP-st on üle kahe korra väiksem kui Euroopa Liidu liikmesriikides keskmiselt.

Olukorra lahendamiseks on poliitikutel vaja ainult WHO soovitatud valmis lahendustest sobivad välja valida ja teha seda kiiresti, sest prognooside järgi läheb valitsuse praegune tegevusetus ühiskonnale kalliks maksma.

Seni pole erakonnad avaldanud oma valimisprogramme tervisevaldkonnas. Valitsuserakonnad on aga lubanud tervishoiu rahastamist vähendada, kehtestades sotsiaalmaksule lae. Arstkond ei toeta astmelist sotsiaalmaksu.

Järjest rohkem on Eestis piirkondi, kus puudub oma perearst. Riigi kohustus on tagada kõigile elanikele esmatasandi arstiabi.

Poliitikute arusaam, et ravi kättesaadavuse parandamiseks piisab ambulatoorsete ravijuhtude hulga suurendamisest, on lihtsameelne. Visiitide arv ravijuhu kohta ja ravitud haigete arv väheneb pidevalt, seega paraneb ainult statistika, mitte patsientide olukord. Plaanilise haiglaravi mahtude piiramine tähendab raskemate haigete ravijärjekordade pikenemist ja kallima erakorralise arstiabi vajajate osakaalu kasvu.

Tervisesüsteemi on pannud raskesse olukorda sõnapidamatu valitsus. Ravihindade viimine alla omahinna, mis on sundinud haiglaid ja perearste tööd ümber korraldama ja kulusid äärmuseni piirama, pidi kehtima ühe aasta. Nüüd näib see jäävat sama kestvaks kui kõik teised ajutised nähtused. Kaasaegne meditsiin on kallis ja haige ravimiseks ei piisa enamasti vaid paarist ambulatoorsest arstikülastusest. Kulude järjekindla vähendamisega saavutatakse efektiivsuse kasvu asemel arstiabi kvaliteedi langus ning järjekordade pikenemine. Üha kiirenev inflatsioon võimendab hinnakärpest tingitud probleeme, seetõttu on hädavajalik viia 2011. aastal ravihinnad tagasi vähemalt 2009. aasta tasemele.

Arstide liit tunnustab kõiki arste, kes Eestis töötavad, kuid mõistab, et kodumaalt lahkuma sunnib kolleege kindlusetus meie tervishoiu tuleviku suhtes, kuna riigijuhid ei soovi teha otsuseid, mis väärtustaksid tervist ja võimaldaksid praegust tervisesüsteemi säilitada ja arendada.

Paides, 27. novembril 2010