EAL volikogu otsused 26.10.02

26. oktoober 2002 /

1. Edasine taktika palgavõitluses:
· EAL põhinõudmiseks palgaläbirääkimistel jääb miinimumtunnitasu 60 krooni. Läbirääkimiste delegatsioonil on õigus vastu võtta otsuseid vastavalt olukorrale.
· Konsulteerides juristidega uurida võimalusi töörahu katkestamiseks põhjusel, et praegu kehtivat palgakokkulepet kõikjal ei täideta.
· Selgitada välja, kas asutustes, kus suvel lepet ei täidetud, on olukord eestseisuse ja tööinspektsiooni tegevuse tulemusel muutunud.
· Teavitada avalikkust, et riik ise ei võimalda palgalepet täita (kiirabi ebapiisav finantseerimine); formuleerida konkreetne avaldus üldkogu lõppdokumendi projektina ja esitada see kinnitamiseks üldkogule.

2. Esitada üldkogule kinnitamiseks ettepanek sõlmida vastutuskindlustusleping EAL liikmetele (va Tallinna ja Tartu AL liikmed) üheks aastaks, määrates kindlaks hüvitatavate kahjunõuete kogusumma ja arvu. Kindlustuskaitse saavad EAL liikmed, kes tasuvad ühekordselt määratud tähtajaks EAL-le kindla summa (sõltuvalt kindlustuslepingust).

3. Esitada EAL 2003. a eelarve projekt kinnitamiseks üldkogule; lisada kasutamata remondisummad.

4. Teha EAL üldkogule ettepanek kehtestada EAL-le laekuva liikmemaksu suuruseks 2003. a 35 kr/kuus, mittetöötavatel arstidel ja ENÜ-sse kuuluvatel residentidel 20 kr/kuus.

5. Teha ravimitootjatele ettepanek SA Arstide Täienduskoolituse Fond toetamiseks, kusjuures annetajad ei saa kaasa rääkida stipendiumide määramisel.

6. EAL ei võta seisukohta eriarsti visiiditasu ja haigla voodipäevatasu kehtestamise kohta.

7. Paluda erialaseltsidel nimetada kandidaadid Tervishoiuameti nõukotta.