EAL volikogu koosolek peeti Narvas, üldkogu tuleb kokku Viljandis

6. november 2003 /

Arstide Liidu volikogu sügiskoosolek toimus Narvas. Narva piirkonnaliidu liikmetel oli võimalus esitada küsimusi eestseisuse liikmetele. Põhiline diskussiooniteema oli muidugi töötasu, kuigi kriitiline olukord palgakokkuleppe täitmisel oli lahenenud mõni päev varem, ja 50-kroonine miinimumtunnitasu makstakse Narva haigla tohtritele tagasiulatuvalt 1.juulist.

Volikogu arutas kollektiivlepingutega seotud probleeme, palgaläbirääkimiste strateegiat ja üldkogu koosolekuga seonduvalt EAL järgmise aasta eelarvet.
Toetati arvamust, et kollektiivleping peaks hõlmama asutuse kõiki töötajaid – nii arste, õdesid kui hooldajaid, ning laienema ka neile, kes ei kuulu ametiühingute ülesandeid täitvatesse kutseliitudesse.
Järgmise aasta palgaläbirääkimiste strateegiat paika pannes leiti, et õige oleks seada ka pikaajalisemaid sihte. Arsti miinimumtöötasu peab võrduma kahekordse Eesti keskmise palgaga – niisuguse eesmärgini loodetakse jõuda viie aasta jooksul. Palgaläbirääkimiste delegatsioonile anti ülesanne tegutseda sellest lähtudes.

volikogu otsused:

1. 2004.a palgaläbirääkimistel esitatakse pikaajalise eesmärgina nõudmine, et viie aasta pärast peab arsti miinimumpalk võrduma kahekordse Eesti keskmise palgaga.

2. Korraldada EAL üldkogu koosolek 29.11.03 Viljandis järgmise päevakorraga:
10.15 Osavõtjate registreerimine
11.00 Avamine
11.05 Koosoleku juhataja ja protokollija, häältelugemise komisjoni ja
redaktsioonikomisjoni valimine; päevakorra kinnitamine
11.20 EAL presidendi aruanne 2003.a. tegevuse kohta
11.40 EAL majandustegevuse aruanne 2002. a. kohta
11.50 Diskussioon. Aruannete kinnitamine
12.15 EAL 2004. a. eelarve kinnitamine ja EAL liikmemaksu suuruse määramine 2004. a.
12.45 EAL eestseisuse liikmete arvu määramine järgmiseks valimisperioodiks;
eestseisuse liikmekandidaatide ülesseadmine ja tutvustamine; eestseisuse valimised
13.15 vaheaeg/lõuna
14.30 Abiminister Külvar Mandi ettekanne
15.00 Küsimused esinejale, diskussioon ja sõnavõtud
16.30 Lõppdokumendi vastuvõtmine
16.55 Üldkogu otsuste kinnitamine
17.00 Lõpetamine

Üldkogu lõppdokumendis käsitletav temaatika:
Arstiabi kättesaadavuse tagab arstkonna jätkusuutlikkuse säilitamine. Selleks pole vaja suurendada vastuvõttu arstiteaduskonda, vaid vähendada arstide lahkumist Eesti meditsiinisüsteemist. Residentuurikohti peab jätkuma kõigile eriarstiks õppida soovijaile, kuid praktiseerimisvõimalus peab olema ka üldarstidel. Töötamiseks piisava motivatsiooni kindlustab vääriline töötasu, mis peaks olema vähemalt kaks Eesti keskmist palka; selle saavutamiseks peab kasvama tervishoiukulutuste osa SKP-s.

3. Vastutuskindlustusega on hõlmatud kõik EAL töötavad liikmed; vastutuskindlustuse makse viiakse liikmemaksu sisse ja see on 2004.a 10 kr kuus.

4. Üldkogule esitatakse kaks eelarve varianti, kus liikmemaks on vastavalt 45 ja 50 kr kuus.

5. Alates 2004.a on mittetöötavate arstide liikmemaks 50 kr aastas. Residentide liikmemaks on 25 kr kuus.

6. Rahaliste vahendite olemasolul on EAL-l õigus võtta laenu kuni 500 000 krooni maja fassaadi remondiks.