EAL volikogu koosolek peeti Narvas, üldkogu tuleb kokku Viljandis

Arstide Liidu volikogu sügiskoosolek toimus Narvas. Narva piirkonnaliidu liikmetel oli võimalus esitada küsimusi eestseisuse liikmetele. Põhiline diskussiooniteema oli muidugi töötasu, kuigi kriitiline olukord palgakokkuleppe täitmisel oli lahenenud mõni päev varem, ja 50-kroonine miinimumtunnitasu makstakse Narva haigla tohtritele tagasiulatuvalt 1.juulist. Volikogu arutas kollektiivlepingutega seotud probleeme, palgaläbirääkimiste strateegiat ja üldkogu koosolekuga seonduvalt EAL järgmise aasta eelarvet. Toetati arvamust, et kollektiivleping peaks hõlmama asutuse kõiki töötajaid – nii arste, õdesid kui hooldajaid, ning laienema ka neile, kes ei kuulu ametiühingute ülesandeid täitvatesse kutseliitudesse. Järgmise aasta palgaläbirääkimiste strateegiat paika pannes leiti, et õige oleks seada ka pikaajalisemaid sihte. Arsti miinimumtöötasu peab võrduma kahekordse Eesti keskmise palgaga – niisuguse eesmärgini loodetakse jõuda viie aasta jooksul. Palgaläbirääkimiste delegatsioonile anti ülesanne tegutseda sellest lähtudes. volikogu otsused: 1. 2004.a palgaläbirääkimistel esitatakse pikaajalise eesmärgina nõudmine, et viie aasta pärast peab arsti miinimumpalk võrduma kahekordse Eesti keskmise palgaga. 2. Korraldada EAL üldkogu koosolek 29.11.03 Viljandis järgmise päevakorraga: 10.15 Osavõtjate registreerimine 11.00 Avamine 11.05 Koosoleku juhataja ja protokollija, häältelugemise komisjoni ja redaktsioonikomisjoni valimine; päevakorra kinnitamine 11.20 EAL presidendi aruanne 2003.a. tegevuse kohta 11.40 EAL majandustegevuse aruanne 2002. a. kohta 11.50 Diskussioon. Aruannete kinnitamine 12.15 EAL 2004. a. eelarve kinnitamine ja EAL liikmemaksu suuruse määramine 2004. a. 12.45 EAL eestseisuse liikmete arvu määramine järgmiseks valimisperioodiks; eestseisuse liikmekandidaatide ülesseadmine ja tutvustamine; eestseisuse valimised 13.15 vaheaeg/lõuna 14.30 Abiminister Külvar Mandi ettekanne 15.00 Küsimused esinejale, diskussioon ja sõnavõtud 16.30 Lõppdokumendi vastuvõtmine 16.55 Üldkogu otsuste kinnitamine 17.00 Lõpetamine Üldkogu lõppdokumendis käsitletav temaatika: Arstiabi kättesaadavuse tagab arstkonna jätkusuutlikkuse säilitamine. Selleks pole vaja suurendada vastuvõttu arstiteaduskonda, vaid vähendada arstide lahkumist Eesti meditsiinisüsteemist. Residentuurikohti peab jätkuma kõigile eriarstiks õppida soovijaile, kuid praktiseerimisvõimalus peab olema ka üldarstidel. Töötamiseks piisava motivatsiooni kindlustab vääriline töötasu, mis peaks olema vähemalt kaks Eesti keskmist palka; selle saavutamiseks peab kasvama tervishoiukulutuste osa SKP-s. 3. Vastutuskindlustusega on hõlmatud kõik EAL töötavad liikmed; vastutuskindlustuse makse viiakse liikmemaksu sisse ja see on 2004.a 10 kr kuus. 4. Üldkogule esitatakse kaks eelarve varianti, kus liikmemaks on vastavalt 45 ja 50 kr kuus. 5. Alates 2004.a on mittetöötavate arstide liikmemaks 50 kr aastas. Residentide liikmemaks on 25 kr kuus. 6. Rahaliste vahendite olemasolul on EAL-l õigus võtta laenu kuni 500 000 krooni maja fassaadi remondiks.