EAL üldkogu otsused 04.12.04 Haapsalus

6. detsember 2004 /

Arstide Liidu üldkogu koosolek peeti 4. detsembril Haapsalus.Osales 175 delegaati. Üldkogu kehtestas järgmise aasta liikmemaksu, kinnitas aruanded ja eelarve. EAL presidendiks valiti tagasi dr Andres Kork, kes seega jätkab prsidendiametis ka aastatel 2006-2008. Üldkogu pöördumine võeti vastu ühehäälselt.

EAL üldkogu otsused 04.12.04:
1. Kinnitada EAL presidendi aruanne 2004. a. tegevuse kohta.
2. Kinnitada EAL majandustegevuse aruanne 2003. a. kohta.
3. Kinnitada EAL 2005. a. eelarve.
4. Määrata EAL liikmemaksu suuruseks 2005. a. 60 krooni kuus, mittetöötavatel arstidel 50 krooni aastas, ENÜ-sse kuuluvatel residentidel, internidel, doktorantidel 40 krooni kuus.
EAL igalt liikmelt laekunud summast on 4 krooni liikme kohta kuus sihtotstarbeline laekumine ajakirja Eesti Arst eest tasumiseks vastavalt Eesti Arstide Liidu ja Eesti Arsti OÜ vahelisele lepingule, 7 krooni kasutatakse erialase vastutuskindlustuse otstarbel, 15 krooni kantakse streigifondi.
5. EAL tulevane president on Andres Kork, kelle volitused algavad 01.01.2006.a. ja kestavad 3 aastat.
6. Võtta vastu EAL üldkogu lõppdokument, saata see Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele ja levitada seda massimeedia kaudu.