EAL üldkogu koosolek toimus 2. detsembril Paides

2. detsember 2000 /

EAL üldkogu koosolek toimus 2. detsembril Paides
Eesti Arstide Liidu üldkogu lõppdokument
Liikmemaksu kogumise kord
Uus arstieetika koodeks
Eesti Arstide Liidu üldkogu otsused

Kinnitada EAL presidendi aruanne 2000. a. tegevuse kohta.
Kinnitada EAL majandustegevuse aruanne 1999. a. kohta.
Kinnitada EAL 2001. a. eelarve.
Määrata EAL-le laekuva liikmemaksu suuruseks 2001. a. 30 krooni kuus, mittetöötavatel arstidel, ENÜ-sse kuuluvatel residentidel ja internidel 20 krooni kuus.
EAL igalt liikmelt laekunud summast 5 krooni liikme kohta kuus on sihtotstarbeline laekumine ajakirja Eesti Arst eest tasumiseks vastavalt Eesti Arstide Liidu ja Eesti Arsti OÜ vahelisele lepingule.
Kinnitada liikmemaksu kogumise kord.
Määrata järgmiseks valimisperioodiks EAL eestseisuse liikmete arvuks 8 ja eestseisuse volituste pikkuseks 3 aastat.
Eestseisuse koosseisu kuuluvad delegeeritud liikmetena ametikoha järgi EAL president, ekspresident / valitud president, Tallinna AL juhatuse esimees, Tartu AL juhatuse esimees, ENÜ juhatuse esimees ja valitud liikmetena Andres Kork, Jaan Lemendik, Mall-Anne Riikjärv.
Määrata eetikakomitee volituste pikkuseks 3 aastat.
Kinnitada EAL eetikakomitee liikmeteks Arvo Tikk, Margit Venesaar, Kuulo Kutsar, Andres Lehtmets.
Võtta vastu Eesti arstieetika koodeks.
Võtta vastu EAL lõppdokument ja levitada seda massimeedia kaudu.
Kinnitatud Paides 02.12.2000

* Kinnitatud dokumentidega saavad Arstide Liidu liikmed tutvuda EAL kontoris või oma piirkondlikus liidus.