EAL üldkogu koosolek 28.novembril

28. november 2009 /

Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolek peeti Pärnus

Üldkogu võttis vastu EAL põhikirja uue redaktsiooni, toimusid eestseisuse ja eetikakomitee valimised. Arstide liidu aumärgid anti üle Toomas Asserile ja Andres Korgile.
Üldkogu tegi ka järgmise avalduse:

Eesti Arstide Liidu üldkogu avaldus

Meie tervishoiu üks suuremaid puudusi on ülepolitiseeritud juhtimine. Kahetsusväärselt tehakse kogu rahva tervist mõjutavaid otsuseid lähtudes poliitikute muljetest ja arusaamadest, mitte aga inimeste vajadustest ja arstide ning tervishoiuspetsialistide seisukohtadest. Haiglate nõukogudes istuvad poliitikud ja juhatusedki koostatakse liiga sageli erakondliku kuuluvuse järgi. Värskeim näide poliitilise juhtimise ebapädevusest on praegune riigi valmisoleku puudumine gripiepideemiaks, tervishoiusüsteemi koordineerimatus ja kaootiline ning kontrollimata teabe edastamine avalikkusele.

Eesti Arstide Liit kutsub üles tervishoiu korraldamisel lähtuma põhimõttest, et kõikidele inimestele, sõltumata elukohast või sissetulekust, oleksid tagatud võrdsed võimalused arstiabi saada. Tuleb jõuda ühiskondlikule kokkuleppele, missugusel tasemel tervishoidu me soovime ja vajame, alles siis saab otsustada rahastamissüsteemi üle. Praegu tehakse valikuid täpselt vastupidises järjekorras: tervishoiusüsteemi toimimine ja inimeste kindlustatus arstiabiga sõltub sellest, kui palju sotsiaalmaksu eelarvesse laekub.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on Euroopa riikides sotsiaalkulude osakaal sisemajanduse kogutoodangust keskmiselt 26%. Eestis on see 12% ehk üle kahe korra väiksem, millega oleme riikide pingereas kindlalt viimased. Arstkond on hämmingus peaministri avaldusest, mis käsitleb sotsiaalmaksu vähendamist, kuna see raskendaks veelgi abivajajate olukorda ning halvendaks arstiabi kättesaadavust. Arstide liit ei pea õigeks, et suhtumises inimestesse ja nende tervisesse on Eesti riik üha kaugenemas euroopalikest väärtustest.

Eesti Arstide Liidu üldkogu otsused 28.11.2009

1. Kinnitada EAL presidendi aruanne 2009. a tegevuse kohta ja EAL majandustegevuse aruanne 2008. a kohta.

2. Kinnitada EAL 2010. a eelarve.

2010. a on EAL liikmemaks 112 kr kuus, ENÜsse kuuluval residendil, doktorandil 75 kr kuus, mittetöötaval liikmel 112 krooni aastas;

Kehtestada alates 2010. a 1,5-kordne liikmemaks neile EAL liikmetele, kes elavad või töötavad piirkonnas, kus on olemas tegutsev piirkondlik ühendus, kuid ei kuulu sinna.
2010. aastal on nende liikmemaks 168 kr kuus.

Üldkogu annab eestseisusele volituse anda AS-le Medicina pikaajalist laenu kuni
100 000 krooni; laenu antakse eelmiste aastate jaotamata tulemi arvel.

3. Võtta vastu Eesti Arstide Liidu põhikirja uus redaktsioon.

4. Kehtestada volikogu liikmete valimise kord.

5. Määrata järgmiseks valimisperioodiks EAL eestseisuse liikmete arvuks 10 ja eestseisuse volituste pikkuseks 3 aastat.

Eestseisusesse kuuluvad delegeeritud liikmetena EAL president Andrus Mäesalu, ekspresident Andres Kork, Tallinna AL juhatuse esimees Toomas Kariis, Tartu AL juhatuse esimees Tuuliki Hion, ENÜ juhatuse liige Märt Põlluveer, EPS juhatuse liige Diana Ingerainen; valitud liikmetena Indrek Oro, Vallo Volke, Andri Meriloo, Vivika Adamson.

6. Määrata järgmiseks valimisperioodiks EAL eetikakomitee liikmete arvuks 5 ja eetikakomitee volituste pikkuseks 3 aastat.

Eetikakomiteesse kuuluvad Andres Lehtmets, Indrek Oro, Katrin Elmet, Margit Venesaar, Andres Ellamaa.

7. Võtta vastu üldkogu avaldus.

Pärnus, 28. novembril 2009