EAL järelepärimine sotsiaalministrile jaan.2001

1. jaanuar 2001 /

Hr. Eiki Nestor

Sotsiaalminister
Sotsiaalministeerium
Gonsiori 29
15027 Tallinn

Re: Tervishoiusüsteemi ümberkorraldamine

Austatud härra minister,

Eesti Arstide Liidu eestseisus arutas 22. detsembril 2000 tervishoiusüsteemi ümberkorraldustega seotud küsimusi ja palub käesolevaga selgitusi järgnevates küsimustes:

1. Sotsiaalministri käskkiri 11.12.2000 nr. 309 “Sotsiaalministeeriumi hallatavate tervishoiuasutuste reorganiseerimine” toob esile uued põhimõtted tervishoiu ümberkorraldamisel. Käskkirja kohaselt moodustatakse regionaalhaigla tasandi tervishoiuasutus “Põhja –Eesti Piirkonnahaigla” seniste Sotsiaalministeeriumi hallatavate tervishoiuasutuste Mustamäe Haigla, Eesti Onkoloogiakeskuse, Kivimäe Haigla, Tallinna Psühhiaatriahaigla ja Tallinna Nahahaiguste Haigla baasil. Selline tervishoiuasutuste reorganiseerimine Tallinnas erineb Tervishoiuprojektis 2015 toodud põhimõtetest. Milline saab tulevikus olema loodava eraõigusliku regionaalhaigla koostöö Tallinna teiste keskhaiglatega ja mille poolest see erineb seni kehtinud tööjaotusest? Miks eelistatakse reformi käigus haiglate liitmist pigem omandivormist kui funktsioonist lähtuvalt? Kuidas tagatakse erinevate arstierialade tasakaalustatud esindatus Tallinnas ja spetsialiseeritud arstiabi koostööd esmatasandi ja hooldussüsteemiga?

2. Mitmete EAL liikmete poolt on tõstatatud küsimus tervishoiusüsteemi valmisolekust reformide läbiviimiseks. Seni ei ole laiemale avalikkusele tutvustatud reformi erinevaid etappe, mistõttu on kohati jäänud mulje, et haiglate ja teiste tervishoiuasutuste ühendamised ongi tervishoiureformi kogu sisu. Ei ole tutvustatud ühtegi nn. funktsionaalset mudelit, mis näitaksid ära eri piirkondade tervishoiusüsteemide toimimise reformi erinevatel etappidel. Kas regionaalhaigla loomisel nähakse erinevaid etappe ja millised neist on planeeritud läbi viia aastal 2001?

3. Kahjuks on lähiminevikus valus kogemus tervishoiuasutuse omandivormi muutmisega – A/S Tallinna Lasnamäe Tervisekeskus koondas 2000 aastal päevapealt 12 arsti, põhjendades seda ümberkorraldustega raviasutuse töös. Arstid ja kindlasti ka teised tervishoiutöötajad tunnevad kartust olukorra ees, kus nende töölepingu jätkumine jäetakse vaid loodavate äriühingute juhtide otsustada. Kas ja millisel määral näeb Sotsiaalministeerium ette töötajate koondamisi seoses regionaalhaigla loomisega seniste riigihaiglate liitmise teel? Tervishoiuprojektis 2015 on viidatud vajadusele tagada tervishoiusüsteemi ümberstruktureerimise käigus vabanevate töötajate ümberõpe ja täiendav spetsialiseerumine. Milliseid võimalusi on töötajate ümberõppeks on Sotsiaalministeerium ette näinud 2001. aastal?

4. Ümberkorraldused on paratamatult seotud kulutustega. Milliseid kulusid näeb Sotsiaalministeerium ette seoses riigihaiglate reorganiseerimisega ja millistest allikatest need kaetakse? Kas ja millisel määral toetab Sotsiaalministeerium kohalike omavalitsuste halduses olevate tervishoiuasutuste reorganiseerimist?

EAL eestseisuse nimel

Andres Lehtmets
EAL president