EAL eestseisuse avaldus

1. jaanuar 2000 /

Eesti Arstide Liidu eestseisuse avaldus seoses meditsiiniõdede hoiatusstreigiga
Eesti Arstide Liit toetab õdede nõudmist 25 kroonise miinimumtunnitasu kehtestamiseks.

Alates 1996. aastast ei ole meditsiinitöötajate miinimumtöötasude üle peetud palgaläbirääkimistel kokkuleppeni jõutud. Eesti Arstide Liit ja Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit taotlevad arstidele ja õdedele vastavalt 55 ja 25 kroonise miinimumtunnitasu kehtestamist, mis on aluseks väärilise palga tagamisele nende vastustusrikaste ja spetsialisti väljaõpet nõudvate kutsealade esindajatele.

Eesti Arstide Liit on seisukohal, et olemasoleva tervishoiusüsteemi käigushoidmiseks ei ole piisavalt vahendeid. Alates 1999. aastast ei ole suurenenud raviteenuste ostmiseks kulutatavad eelarvesummad, ka tervishoiuteenuste hinnad on viimased kaks aastat olnud külmutatud. Tervishoiusüsteemi taastootmiseks vajalikud investeeringud tulevad suures osas töötajate palkade arvelt. Eesti Valitsuse poolt heakskiidetud Eesti Tervishoiuprojekt 2015 ei näe ette arstide ja õdede arvu vähendamist. On aeg hakata investeerima ka meditsiinipersonali ja kehtestada selged prioriteedid arstiabi osutamisel.

Eesti Arstide Liit kutsub Vabariigi Valitsust üles otsima konstruktiivseid lahendusi
tervishoiutöötajate palkade tõstmiseks. Esmatähtsad sammud olukorra leevendamiseks oleksid raviteenuste hinnakujunduse ja raviasutustega lepingute sõlmimise mehhanismi täiustamine.

Arstkond ei pea võimalikuks asendada õdesid hoiatusstreigi ajal. Ootame patsientidelt mõistvat suhtumist ja aitame tagada vältimatu meditsiiniabi pideva kättesaadavuse.