EAL avaldus Meditsiiniinfokeskuse toetuseks

2. detsember 2007 /

Eesti Arstide Liidu üldkogu avaldus Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Meditsiiniinfokeskuse toetuseks.

Pidades Eesti Meditsiiniraamatukogu reorganiseerimisel moodustatud Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu (TLÜ AR) Meditsiiniinfokeskust tervishoiusüsteemi lahutamatuks osaks erialase oskusteabe, õppe- ja teaduskirjanduse koguna, meditsiinilise bibiliograafiakeskusena ja elektrooniliste andmebaaside vahendajana nii arstiteadlastele, tegevarstidele, arstiteaduse üliõpilastele, teistele tervishoiutöötajatele kui ka tervisest huvitatud elanikkonnale kogu Eesti Vabariigis,

pöördub Eesti Arstide Liit

1) Vabariigi Valitsuse poole taotlusega tagada riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu TLÜ AR Meditsiiniinfokeskuse baasrahastamine personalikuludeks, kogude komplekteerimiseks, tööks andmebaasidega ja klienditeeninduseks vähemalt samas mahus endise Eesti Meditsiiniraamatukogu eelarvega (ca 2 miljonit krooni aastas), arvestades seejuures tarbijahinnaindeksi kasvu;

2) EAL üldkogu pöördub TLÜ AR poole taotlusega jätkata Meditsiiniinfokeskuse kaudu osalemist Euroopa Meditsiiniraamatukogude Liidus, et säilitada Euroopa standarditele vastav meditsiinibibliograafia- ja meditsiiniraamatukoguteenuse kvaliteet;

3) EAL üldkogu pöördub Eesti tervishoiu- ja meditsiiniharidust andvate asutuste, tervishoiu keskasutuste ja meditsiiniüldsuse poole palvega teadvustada jätkuvat vajadust riiklikult tagatud professionaalse meditsiiniraamatukogu- ja meditsiinibibliograafiateenuse järele ning aktiivselt toetada ja nõustada ülesehitatavat TLÜ AR Meditsiiniinfokeskust vastavalt oma tegevusprofiili ootustele ja vajadustele.