Avalik pöördumine riikliku lepitaja poole

6. märts 2007 /

Austatud riiklik lepitaja Henn Pärn,

Võtsite tervishoiutöötajate alampalga läbirääkimistel tekkinud töötüli lahendamise menetlusse 11. detsembril 2006. aastal. Täna, ligi kolm kuud hiljem, pole palgakokkulepe ikka veel alla kirjutatud.

Te pole vastanud ühelegi Eesti Arstide Liidu ja Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu poolt saadetud kirjale, mis sisaldasid ettepanekuid paranduste tegemiseks lepituskoosolekute protokollidesse, ettepanekuid palgaleppe teksti kohta, pakkumisi tööandjatele ja küsimusi lepitusmenetluse käigu kohta.

Seetõttu esitame need küsimused nüüd avalikult.

25. jaanuaril jõudsid osapooled kokkuleppele 2007. aasta miinimumtunnitasudes ja lepitusmenetlus kuulutati avalikult lõppenuks.

Miks ei koostatud lepitaja põhimäärusega ette nähtud leppimisprotokolli?

Miks ei ole Te tervishoiutöötajatele edastanud tööandjate kirjalikku pakkumist 2008. aasta miinimumtunnitasude suuruse kohta?

Tervishoiutöötajate kutseliidud pöördusid 15. veebruaril 2007 riikliku lepitaja poole. Lähtudes 20.01.07 koosolekul saavutatud konsensusest palgatingimuste muutmiseks alates 01.04.2008.a, tegime ettepaneku kehtestada alampalgaks arstidele 116.50, õdedele jt keskastme tervishoiutöötajatele 62.50 ja hooldustöötajatele 34.50 krooni tunnis.

Mida tööandjad sellele ettepanekule vastasid?

Arstide Liit ja Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit saatsid tööandjatele ja Teile ettepaneku kirjutada alla palgakokkulepe aastateks 2007–2008 vastavalt läbirääkimistel saavutatud kokkulepetele. Alternatiivina kaheaastasele palgaleppele pakkusime välja 2007. aasta palgaleppe allkirjastamise vastavalt 25. jaanuari kokkuleppele, mida ükski läbirääkimiste osapool ei vaidlusta.

Miks nendele ettepanekutele pole vastatud?

1. märtsil saatsite oma nägemuse palgaleppe kohta, mille sisu ei vasta läbirääkimistel saavutatud kokkulepetele, ja millega seetõttu pole võimalik nõustuda.

Kas lepitusmenetlus on lõppenud või jätkub, nagu tänases teadaandes väidavad Sotsiaalministeeriumi ja Haiglate Liidu esindajad?

Ja lõpetuseks küsimus, mis peaks huvitama kõiki Eesti kodanikke: kas Te peate oma käitumist Eesti Vabariigi kõrgele riigiametnikule kohaseks?

06.03.2007

Eesti Arstide Liit
Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit