Arstide Täienduskoolituse Fondi stipendiumikonkurss

18. oktoober 2006 /

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi

Taotluste esitamise tähtaeg 2007. a I poolaastal toimuvateks üritusteks on 15. november 2006.
Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Sihtasutusele Arstide Täienduskoolituse Fond e-postiga eal@arstideliit.ee ja kirjalikult aadressil Pepleri 32, 51010 Tartu.

Eesti Arstide Liidu stipendium
• Stipendiumi suurus on kuni 10 000 EEK. Stipendiumide arvu määrab sihtasutuse nõukogu.
• Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel.
• Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või ümberõppeks või
osavõtuks erialakongressist või -konverentsist. Eelistatud on taotlused väljaspool Eestit toimuvateks üritusteks.
• Stipendiaadid on kohustatud läbitud koolituse teemadel avaldama erialast teavet sisaldava kirjutise ajakirjas Eesti Arst.
• Taotlemisel tuleb esitada:
avaldus koos kulutuste eelarvega
koolitusürituse programm
taotleja CV
erialaseltsi soovitus
tööandja soovitus
Märgusõna: EAL stipendium

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium
* Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine.
• Stipendiumi rahaline suurus on üldjuhul 5000 või 10 000 krooni. Stipendiumi suurust võib vajadusel muuta.
• Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialakongressist või -konverentsist.
• Eelistatud on taotlused osavõtuks Euroopas toimuvatest üritustest. Stipendiaat on kohustatud oma erialaga seotud teemal avaldama artikli ajakirjas Eesti Arst või Lege Artis.
• Taotlemisel tuleb esitada:
avaldus koos kulutuste eelarvega
koolitusürituse programm
taotleja CV
vabas vormis põhjendus antud koolituse olulisusest taotlejale
Märgusõna: ENÜ koolitusstipendium

Eesti Nooremarstide Ühenduse arst-residendi stipendium
• Stipendiumi eesmärgiks on toetada väljapaistvate arst-residentide erialast arengut.
• Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eestis töötavad arst-residendid.
• Välja antakse 2 stipendiumi suurusega 25000 krooni; 1 stipendium antakse kirurgilise ja 1 mittekirurgilise eriala residendile.
• Stipendiumi taotlemiseks peab kandidaat esitama CV koos motivatsioonikirjaga.; taotleja ei pea viitama konkreetsele koolitusüritusele vms, milleks stipendiumi kasutatakse.
• Stipendiumi sponsoriks on eraisik.
Märgusõna: ENÜ arst-residendi stipendium

Palume stipendiumi taotlemisel täpselt täita ülaltoodud nõudeid ja esitada dokumendid nii kirjalikult kui ka elektroonilisel kujul. Avalduse blanketi leiate www.arstideliit.ee Puudulikult esitatud taotlusi ei arvestata.

Sihtasutuse Arstide Täienduskoolituse Fond asutas Arstide Liit 2001. a. sügisel. Sihtasutuse põhikirjalised eesmärgid on arstide erialase täienduskoolituse arendamine, arstide erialase ümberõppe toetamine ja meditsiinikultuuri edendamine. Eelkõige soovib fond toetada tegevarstide erialast enesetäiendamist. Sihtasutus on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, seega on tema poolt väljamakstavad stipendiumid maksuvabad.

Sihtasutuse nõukogusse kuuluvad Matti Tarum, Väino Sinisalu, Külliki Suurmaa ja Vallo Volke; juhatuse liige on Katrin Rehemaa.

Fondi toetajad on: sanofi-aventis, Lege Artis, Eesti Ameerika Fond, Eesti Arsti OÜ, Eesti Arstide Liit