Arstide Liit ootab teavet palgakokkuleppe täitmise kohta

9. oktoober 2003 /

Suvel sõlmitud palgakokkuleppe järgi on arstide miinimumtöötasu alates 1. juulist 50 krooni tunnis. Palume kõiki arstide liidu liikmeid, kelle töötasu on alla kehtestatud miinimumi, teavitada sellest Eesti Arstide Liitu.

Eesti Haiglate Liit
Eesti Arstide Liit
Eesti Keskastme Tervis-hoiutöötajate Kutseliit
Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit

K O K K U L E P E

Tervishoiuala töötajate miinimumtunnitasu kehtestamise kohta

Eesti Haiglate Liidu volitatud esindajad ühelt poolt ning Eesti Arstide Liidu, Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liidu esindajad teiselt poolt, pidades riikliku lepitaja vahendusel läbirääkimisi tervishoiutöötajate palgatingimuste küsimustes, pidades esmatähtsaks tervishoiuteenuse senisel tasemel hoidmist ja kvaliteetse arstiabi osutamist ning lähtudes tsiviliseeritud ühiskonnas aktsepteeritud sotsiaalse dialoogi põhimõtetest, leppisid kokku alljärgnevas:
1
Kehtestada alates 1. juulist 2003.a. tunnipalga alammääraks arstidele 50 krooni tunnis, keskastme tervishoiutöötajale 25 krooni tunnis ja hooldustöötajale 16 krooni tunnis käesoleva kokkuleppe punktis 3 toodud tingimuse täitumisel.
2
Eesti Arstide Liit, Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit teevad raviteenuste praktiliste osutajate esindajatena tööandjatega koostööd ühishuvide esindamisel ning tagavad käesoleva kokkuleppe täitmise korral töörahu säilimise.
3
Lähtuvalt ühishuvist õiglase palgapoliitika kehtestamisel, teevad osapooled koostööd saavutamaks oma põhjendatud nõudmistele vajalikud rahalised katteallikad seaduses ettenähtud korras. Kokkuleppe punktis 1 sätestatud kohustus astub jõusse tingimusel, et Vabariigi Valitsus jõustab alates 01.07. 2003.a. kindlustatu terviseuuringute, tervise säilitamise ja raviteenuste piirhinnad lähtudes käesolevale kokkuleppele allakirjutanute 21. mai 2003.a. ühisettepanekust.
4
Käesolev kokkulepe jõustub allakirjutamise päevast ja kehtib kuni 30. juunini 2004.a. ning pikeneb automaatselt, kui üks osapooltest ei ole teisele osapoolele vähemalt üks kuu enne lepingu tähtaja lõppemist kirjalikult teatanud oma soovist kokkulepet muuta.
5
Tekkivate erimeelsuste lahendamiseks töökollektiivide tasandil on osapooltel võimalus pöörduda abi saamiseks paikkondlike lepitajate poole.
6
Käesoleva kokkuleppe esitab registreerimiseks Eesti Arstide Liit 10 päeva jooksul peale allkirjastamist.
7
Käesolev kokkulepe on vormistatud viies võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest neli jäävad kokkuleppe allakirjutanutele ja üks riiklikule lepitajale.

Tallinnas, 13. juunil 2003.a