Pressile

Pressiteated avaldame uudiste ning pressiteadete rubriigis.
Enne 08.2011 avaldatud pressiteated on loetava ainult uudiste rubriigis.

Eesti Arstide Liit peab ajakirjandusega lävimist vajalikuks, mis on üheks võimaluseks arstide seisukohtade ja arusaamade selgitamisel. Leiame seejuures, et ajakirjanikuga suhtlemine põhineb vastastikusel austusel ja heade inimlike tavade järgimisel. Eesti Arstide Liit palub ajakirjanikel mõista ja respekteerida meie soove ja põhimõtteid kui esindame arstkonda erinevates meediaruumides ja Teie ees isiklikult.

Eesti Arstide Liidu üldine meiliaadress on arstideliit ät arstideliit.ee. Nimetatud meiliaadress on pidevas kasutuses ning eelistatud esmaseks kontaktivahendiks ajakirjaniku ja Eesti Arstide Liidu vahel.

Pöördudes Eesti Arstide Liidu poole palume nimetada aja, mille jooksul soovite oma kirjale vastust. Palume arvestada, et vastamine kiiremini kui ühe ööpäeva jooksul ei ole reeglina võimalik.

Eesti Arstide Liidu esindajad hoiduvad üldjuhul ettevalmistamata telefoniintervjuudest, sest kiires lühivestluses on olemas vastastikuse vääritimõistmise võimalus.

Soovides kontakteeruda konkreetse inimesega (nt Eesti Arstide Liidu president), palume seda kirjas eraldi nimetada.

Pöördudes Eesti Arstide Liidu poole palume Teil oma eesmärkides ja küsimuste esitamise viisis olla avatud ja konkreetne.

Palume arvestada, et Eesti Arstide Liit ei ole riigivõimuesindaja ja ei teosta järelevalvet ega menetle tervishoiu valdkonda puudutavaid kaebusi.

Eesti Arstide Liit ei astu debattidesse ebateaduse, posimise ning uskumusmeditsiini viljelejatega.

Eesti Arstide Liit ei avalda ühegi isiku delikaatseid isikuandmeid (terviseandmeid), mis on teada Eesti Arstide Liidu liikmetele.

Eesti Arstide Liit ei kommenteeri ühegi patsiendi tervislikku seisundit ning diagnoosimiseks ja ravimiseks kasutatud võtteid.

Eesti Arstide Liit ei konkureeri avalikus ruumis Sotsiaalministeeriumi juurde moodustatud Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoniga ning ei anna nimetatud komisjoni tööle avalikke hinnanguid.

Eetilistes küsimustes võtab seisukoha Eesti Arstide Liidu Eetikakomitee. Seoses asjaoluga, et eetikakomitee töö põhineb vabatahtlikusel, ei ole võimalik määratleda Teile vastuse andmise ajalisi raame. Eesti Arstide Liit ei venita olukorrale hinnangu andmisega.

Palume ajakirjanduse esindajal mitte avaldada Eesti Arstide Liidult saadud infot viisil, mis muudab ära selle mõtte. Samuti palume mitte avaldada Eesti Arstide Liidu sõnumit kontekstiväliselt.

Palume ajakirjandusel hoiduda avaldamast emotsioonidega koormatud artikleid, mis kirjeldavad arstimist ja patsiendi rahuolu või rahulolematust toimunuga.