Volikogu

Eesti Arstide Liidu volikogu üldise koosseisu määrab ära meie põhikiri. Eraldi otsusega täpsustatakse valimise kord, liikmete proportsioonid ning isikuline koosseis.

Volikogu valimise kord kehtestati 30.11.2013 toimunud üldkogu koosolekul. Volikogu koosseisu kuuluvad neljal põhimõttel valitud liikmed.

Esimese põhimõtte alusel esitavad piirkondlikud ühendused oma volikogu liikmekandidaadi(id), kelle üldkogu kas kinnitab volikogusse või lükkab tagasi. Tagasilükkamisel peab piirkondlik ühendus soovi korral leidma uue kandidaadi. Piirkondlikud ühendused esitavad oma kandidaadid järgmise põhimõtte alusel.

  • Alla 300 liikmega ühendus võib esitada  1 kandidaadi;
  • 300-500 liikmega ühendus 2 kandidaati;
  • 500-1000 liikmega ühendus 3 kandidaati;
  • 1000 liikmega ühendus 4 kandidaati.

Eelpool toodud proportsioonide muutmine on üldkogu pädevuses ja seda proportsiooni ei muudeta volikogu valimise aastal.

Piirkondlike ühenduste esindajatena volikokku kuuluvaid liikmeid on piirkondlikul ühendusel õigus tagasi kutsuda ning määrata asendusliige. Asendusliikmeid määratakse üks kord aastas ja kinnitatakse (või lükatakse tagasi) arstide liidu üldkogu poolt.

Teise põhimõttena valitakse volikogusse liikmeid kõigi arstide liidu liikmete hulgast. Üldkogu poolt valitavatele kohtadele võib kandideerida iga arstide liidu liige. Üldkogu määrab valitavate kohtade arvu ja sellel kindlat piirangut ei ole.

Kolmanda põhimõttena valitakse alati liikmeks (või lükatakse tagasi) Eesti Arstide Selts Rootsis delegeeritud esindaja. Tegemist on traditsiooniga, mis rõhutab Rootsis tegutsevate Eesti arstide panust järjepidevuse kandjana okupatsiooni perioodil. Eesti Arstide Selts Rootsis on arstide liidu struktuuris piirkondliku ühenduse staatusega, olles piirkondliku liidu ideest lähtuvalt erandlik, sest Eesti Arstide Selts ei esinda Eesti arste Rootsi Kuningriigis.

Neljanda põhimõttena valitakse volikogu liikmeks assotsieerunud organisatsiooni, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi, esindaja, kelleks tavaliselt on assotsieerunud organisatsiooni president.

Volikogu suurus ei ole de jure piiratud, kuid rakendamist leiab nn mõistlikuse printsiip.

Eestseisuse liikmed kuuluvad automaatselt volikogu liikmete hulka. Eestseisuse liikmevolituste lõppemisel jätkuvad arsti volitused volikogu liikmena kuni valimisperioodi lõpuni.

Juhul kui valitud volikogu liige ei saa ajutiselt ülesandeid täita, võib ta volitada koosolekul enda eest hääletama teise volikogu liikme. Volitused salvestatakse reprodutseeritavas vormis.

Ajavahemikul 2017…2019 (so 3 kalendriaastat) on volikogu liikmeteks järgmised arstid.

 • Kõik eestseisuse liikmed.
 • Tallinna piirkondliku ühenduse esindaja dr Külli Siigur.
 • Tallinna piirkondliku ühenduse esindaja dr Peeter Mardna.
 • Tallinna piirkondliku ühenduse esindaja dr Nele Rasmann
 • Tallinna piirkondliku ühenduse esindaja dr Märt Põlluveer
 • Tartu piirkondliku ühenduse esindaja dr Anne Kirss.
 • Tartu piirkondliku ühenduse esindaja dr Vivika Adamson.
 • Piirkondliku ühenduse esindaja dr Mann Randaru (Eesti Nooremarstide Ühendus). 
 • Piirkondliku ühenduse esindaja dr Eva Antsov (Eesti Nooremarstide Ühendus).
 • Piirkondliku ühenduse esindaja dr Helen Reim (Eesti Nooremarstide Ühendus).
 • Pärnu piirkondliku ühenduse esindaja dr Anu Ilp.
 • Põlva piirkondliku ühenduse esindaja dr Sirje Kõiv.
 • Viljandi piirkondliku ühenduse esindaja dr Tiidrek Koemets.
 • Valga  piirkondliku ühenduse esindaja dr Valli Ramm.
 • Läänemaa piirkondliku ühenduse esindaja dr Andri Meriloo.
 • Eesti Arstide Selts Rootsis esindaja dr Karl Väärt.
 • Assotsieerunud organisatsiooni, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, president.
 • Üldkogu poolt valitud liige dr Mari- Liis Ilmoja.
 • Üldkogu poolt valitud liige dr Kadri Margus.
 • Üldkogu poolt valitud liige dr Reet Raukas.
 • Üldkogu poolt valitud liige dr Ande Lindmäe.
 • Üldkogu poolt valitud liige dr Tiia Voor.
 • Üldkogu poolt valitud liige dr Kärt Allvee.
 • Üldkogu poolt valitud liige dr Tuuliki Hion.
 • Üldkogu poolt valitud liige dr Kaja Pärtma.

Eelmiseid volikogu koosseise saab näha järgneval lehel.