Ajakohane palgaandmestik Maksu- ja Tolliametist

Avaldame dokumendi nimega Ülevaade registreeritud tervishoiutöötajate nimekirjas olevate isikute sissetulekutest perioodil 2006 – 2012. Tervishoiutöötajad on streikimise tulemusena saavutanud esimese väikese võidu. Töötasude suurus on mõistagi täpselt teada. Rõhutame, et statistika hõlmab ainult tulu suurust ja ei võta arvesse tulu saamiseks kulunud töötundide hulka. Eesti Maksu- ja Tolliamet ei pea arvestust tervishoiuasutuste töövõtjate töötundide üle.

Valitsus kinnitas palgatõusu tagava hinnakirja

Vabariigi Valitsus kinnitas 15. veebruari istungil Haigekassa tervishoiuteenuste piirhindade muudatused, millega suurendatakse palgakomponenti hinnakirjas 25% tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2007.

Seega on lõpuks ametlikult tagatud rahaline kate riikliku lepitaja juures peetud läbirääkimistel kokku lepitud tervishoiutöötajate alampalga tõusule. Vastavalt 25. jaanuaril saavutatud kokkuleppele kehtestatakse alates 1. aprillist 2007 miinimumtunnitasudeks arstidele 99 krooni, õdedele jt keskastme tervishoiutöötajatele 52.50 kr ja hooldustöötajatele 29 krooni.

Arstide miinimumtunnitasu suureneb 2006. aastaga võrreldes 32%.

Palgaläbirääkimised Eesti Haiglate Liiduga jätkuvad

1. juunil kohtusid Tallinnas EHL majas töövõtjate kutseliitude – Eesti Arstide Liidu (EAL), Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu (EKTK) ja Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liidu (ETTAL) palgaläbirääkimiste delegatsioonid Eesti Haiglate Liidu esindajatega.
Lepiti kokku, et arste esindab läbirääkimistel EAL, keskastme meditsiinispetsialiste EKTK ja teisi meditsiinitöötajaid ETTAL. Eriarvamusel on selles küsimuses Eesti Radioloogide Ühing, kes soovib pidada läbirääkimisi oma liikmete palkade üle eraldi ega soovi, et nende liikmeskonda kuuluvaid arste esindaks EAL.

Arstide Liit esitas oma palganõudmised (vt. volikogu otsused), mis EHL volikogu lubas läbi arutada ja anda oma vastuse järgmisel kohtumisel 26. juunil Pärnus.
Haiglate Liit rõhutas, et kutseliitude nõudmiste täitmiseks oleks tervishoiu finantseerimiseks vaja eraldada täiendavalt u. 400 miljonit krooni aastas.

Eelmisel aastal kirjutati alla kutseliitude ja Haiglate Liidu ühisavaldus, kus EHL nõustus tõstma palgakulusid raviasutuste eelarves kuni 50 %-ni, kuid senistel andmetel pole paljudes haiglates seda tehtud.