Palgaläbirääkimiste kronoloogia 2006…2007 ja kuidas see kõik välja kukkus

Kronoloogia 2006 a maikuust kuni oktoobirini.

Kronoloogia 2006 oktoobrist kuni 2007

Veel ajaloolist lugemist 2006…2007 palgaläbirääkimistest.

Läbirääkimistel saavutatud kokkulepetest tuleb kinni pidada

15. veebruaril saatsid tervishoiutöötajate kutseliitude esindajad riiklikule lepitajale oma seisukoha 2008. aasta palgatõusu kohta.

Juba 20. jaanuaril 2007 peetud lepituskoosolekul jõudsid osapooled konsensusele, et tervishoiutöötajate miinimumtunnitasude tõus toimub kahes etapis: 1.04.2007 kuni 31.03.2008 ja 1.04.2008 kuni 31.12.2008. Vastavalt koosoleku stenogrammile toetasid seda otsust üheselt mõistetavalt sotsiaalminister Jaak Aab ja riiklik lepitaja Henn Pärn.

Lähtudes saavutatud konsensusest tegime ettepaneku muuta 2008. aastal miinimumtunnitasusid alates 1. aprillist 2008, kehtestades alampalgaks arstidele 116.50, õdedele jt keskastme tervishoiutöötajatele 62.50 ja hooldustöötajatele 34.50 krooni tunnis.

Palganumbrite suuruse arvutamisel oleme lähtunud tööandjate pakkumisest 12.02.07, mille kohaselt oleks antud ressursi piires võimalikud miinimumtasud aasta lõikes arstidel 112, õdedel jt keskastme tervishoiutöötajatel 60 ja hooldustöötajatel 33 krooni tunnis.

Üllatavad on riikliku lepitaja tänased arvamusavaldused, nagu poleks töövõtjad ühisel seisukohal ja ta ootab kõikide kutseliitude esindajate allkirjadega pöördumist. Oma ühise vastuse saatsime tõepoolest e-postiga, samas jõudis tööandjate viimane pakkumine meieni ainult suulises vormis.

Kui 20. jaanuaril saavutatud konsensust edasi vaidlustatakse, saame seda tõlgendada ainult soovimatusena palgalepet sõlmida.

Tervishoiutöötajate palgaläbirääkimisi peetakse soliidsete osapoolte vahel autoriteetse institutsiooni – riikliku lepitaja vahendusel. Seega on igati õigustatud ootus, et kuigi mitmed kokkulepped on saavutatud pingelises õhkkonnas, peetakse neist kinni ka siis, kui kõige teravam olukord on lahenenud.

Eesti Arstide Liit
Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Õdede Liit
Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit

2007. aasta palganumbrid on kokku lepitud

25. jaanuaril jõuti riikliku lepitaja juures kokkuleppele 2007. aasta miinimumtunnitasudes. Alates 1. aprillist on tunnipalga alammäär arstidel 99, õdedel 52.50 ja hooldustöötajatel 29 krooni.

2. veebruaril kinnitas Haigekassa nõukogu tervishoiuteenuste loetelu, kus palgakomponent suureneb alates 1. jaanuarist 25%. See võimaldab haiglatel täita palgakokkulepet alates 1. aprillist. Haigekassa eelarve muutmine on päevakorras järgmisel koosolekul 16. veebruaril.

Sotsiaalministri ajakirjanduses avaldatud prognoosid keskmise töötasu osas on põhjendamatult optimistlikud. Palgakomponent hinnakirjas ja töötasu pole üks ja seesama. Teenuste hinnas sisalduv palgakomponent ei tähenda mitte keskmist palka, vaid sisaldab ka vajalikku ressurssi ületunnitöö- ja puhkusetasudeks. Seda ei saa kindlasti võrdsustada keskmise palgaga normkoormuse juures.

Palgalepe pole veel allakirjutamiseks valmis, sest kokku leppimata on tunnipalga alammäärad 2008. aastaks. Osapooled kohtuvad 12. veebruaril.

Tervishoiutöötajate palgakokkulepe

Eesti Vabariigi Valitsus
Eesti Haiglate Liit
Eesti Arstide Liit
Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Õdede Liit
Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit

K O K K U L E P E
Tervishoiuala töötajate miinimumtunnitasu kehtestamise kohta

Eesti Haiglate Liidu ja Eesti Vabariigi Valitsuse volitatud esindajad ühelt poolt ning Eesti Arstide Liidu, Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Õdede Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liidu volitatud esindajad teiselt poolt, pidades riikliku lepitaja vahendusel läbirääkimisi tervishoiutöötajate palgatingimuste küsimustes, pidades esmatähtsaks tervishoiuteenuse senisel tasemel hoidmist ja kvaliteetse arstiabi osutamist ning lähtudes tsiviliseeritud ühiskonnas aktsepteeritud sotsiaalse dialoogi põhimõtetest, leppisid kokku alljärgnevas:

1
Kehtestada alates 1. jaanuarist 2005.a. tunnipalga alammääraks arstidele 66 krooni tunnis, keskastme tervishoiutöötajatele 34 krooni tunnis ning hooldustöötajatele 20 krooni tunnis ja alates 1. jaanuarist 2006.a. tunnipalga alammääraks arstidele 75 krooni tunnis, keskastme tervishoiutöötajatele 39 krooni tunnis ning hooldustöötajatele 23 krooni tunnis käesoleva kokkuleppe punktis 3, 4 ja 5 toodud tingimustel.

2
Laiendada kokkuleppe punktis 1 sätestatud palgatingimusi kollektiivlepingu seaduse § 4 lg 4 tähenduses tööandjate poolel kõigile riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ja organisatsioonidele ning kõigile tervishoiuteenust osutavatele juriidilistele isikutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele ja töötajate poolel kõigile arsti kvalifikatsiooni nõudval ametikohal töötavatele arstidele, kõigile keskastme tervishoiutöötajale, kes töötavad vastava kutse omamist nõudval ametikohal ning hooldustöötajatele.

3
Kokkuleppe punktis 1 sätestatud kohustus jõustub juhul, kui Eesti Haigekassa eriarstiabi ja hooldusravi tervishoiuteenuste piirhindade palgakomponenti suurendatakse määral, mis lähtudes 2004.a. ravijuhtude arvust tagab alates 01.01.2005.a. aastases arvestuses vähemalt 365 miljoni krooni võrra ning alates 01.01.2006 aastases arvestuses vähemalt 212 miljoni krooni võrra täiendavat ravi rahastamise lepingute summaarset rahalist mahtu eriarstiabi ja hooldusravi osas. Punktis 1 sätestatud kohustus jõustub 2005. ja 2006. aastal vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt Eesti Haigekassa poolt rahastatavate tervishoiuteenuste piirhindade hinnakirja muutmisele.

4
Kokkuleppe punktis 1 sätestatud kohustus jõustub arst-residentide osas juhul, kui 2005 a. ja 2006 a. riigieelarves kasvab arst-residentide koolituskulude sihtassigneeringute maht ulatuses, mis katab arst-residentide tunnipalga alammäära tõusu punktis 1 sätestatud tasemele.

5
Kokkuleppe punktis 1 sätestatud kohustus jõustub kiirabitöötajate osas juhul, kui 2005 a. ja 2006 a. riigieelarves kasvab kiirabiteenuse osutamise rahastamise sihtassigneeringute maht ulatuses, mis katab kiirabitöötajate tunnipalga alammäära tõusu punktis 1 sätestatud tasemele.

6
Eesti Arstide Liit, Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit teevad tervishoiuteenuste praktiliste osutajate esindajatena tööandjatega koostööd ühishuvide esindamisel ning tagavad kokkuleppe punktide 1 ja 2 täitmise korral töörahu.

7
Kokkulepe jõustub 01. jaanuarist 2005.a. ja kehtib kuni 31. detsembrini 2006.a. ning pikeneb automaatselt, kui üks osapooltest ei ole teisele osapoolele vähemalt üks kuu enne lepingu tähtaja lõppemist kirjalikult teatanud oma soovist kokkulepet muuta.

8
Kokkuleppe esitab Eesti Haiglate Liit 10 päeva jooksul Sotsiaalministeeriumile registreerimiseks ja väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamiseks.

9
Kokkulepe on vormistatud seitsmes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kuus jäävad kokkuleppe allakirjutanutele ja üks riiklikule lepitajale.

Marko Pomerants
Sotsiaalminister, Vabariigi Valitsuse liige

Meelis Roosimägi
Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees

Andres Kork
Eesti Arstide Liidu president

Inna Rahendi
Eesti Keskastme Tersvishoiutöötajate Kutseliidu president

Ester Pruuden
Eesti Õdede Liidu president

Ülle Schmidt
Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liidu esinaine

Tallinnas, 23. septembril 2004.a.