Eetikapõhimõtete deklaratsiooni

Pressiteade

12.september 2019

Ravimitootjate Liit ja Eesti Arstide Liit uuendasid ühisdeklaratsiooni vastastikuste eetiliste koostööpõhimõtete tunnustamiseks.

Arstkond, keda esindab Eesti Arstide Liit (EAL) ja ravimitootjad, keda esindab Ravimitootjate Liit (RTL), uuendasid  ühisdeklaratsiooni, mis on aluseks ravimitootjate ja meditsiinikogukonna vahelistele koostööpõhimõtetele ja läbipaistvatele suhetele.  Koostööpõhimõtetega määratletakse ravimitootjate ja arstide vastastikused kohustused ja sõnastatakse kokkulepped, mis puudutavad ravimitootjate poolt ürituste korraldamist, kliinilisi uuringuid ning konsultatsiooniteenuste pakkumist.

„Kvaliteetse arstiabi oluliseks osaks on ka uute  ja tõhusate ravimite kättesaadavus –  koostöö arstide ja ravimitootjate vahel on juba pikka aega soodustanud patsientide ravi edendamist ja uuenduslike ravimite väljatöötamist,“ ütles Eesti Arstide Liidu president Jaan Sütt. „Ravimitootjate ja meditsiinikogukonna suhted peavad olema läbipaistvad ning tagama mõlema poole sõltumatuse  – see on nii arstide, tootjate endi kui ka kogu ühiskonna ootus. Meie ühine eesmärk on parandada patsientide ravi võimalusi ja tulemusi.“

„Arstide roll on ravimitööstuse nõustamisel väga oluline: tänu vahetule kontaktile patsiendiga on neil hulk väärtuslikke ekspertteadmisi, ilma milleta ei ole ravimiarendus võimalik. Ravimitootjad ja arstid teevad ühiseid jõupingutusi juba teadusuuringute algstaadiumis, seejärel kliiniliste uuringute käigus ja ka meditsiinihariduse vallas, et pakkuda ja arendada kvaliteetset ravi. Lisaks allkirjastatud koostööpõhimõtetele järgivad Ravimitootjate Liidu liikmed arstidega koostööd tehes RTL Eetikakoodeksit, milles on muu hulgas sätestatud reeglid koostööd puudutavate andmete avalikustamise kohta,“ sõnas Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapfer.

Eesti Arstide Liit (EAL) on arstide vabatahtlik mittetulunduslik kutseühing. Arstide liidu eesmärgid on Eesti arstkonna ühendamine, tervishoiupoliitika kujundamine, meditsiinikultuuri edendamine ning oma liikmete kutsehuvide ja õiguste kaitsmine. EALi peamised tegevusvaldkonnad on arstiabi kvaliteedi edendamine, arstide töö- ja palgatingimuste parandamine, arstide täienduskoolitus, meditsiinieetika ning koostöö arendamine arstlike organisatsioonidega Eestis ja välismaal.

Ravimitootjate Liit (RTL) on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest. Ravimitootjate Liitu kuulub 25 liiget.

Uuendatud ühisdeklaratsioon on loetav siin

Haigekassa reservid on inimeste ravimiseks

Eesti Arstide Liit, Eesti Perearstide Selts, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Ravimitootjate Liit, Eesti Patsientide Nõukoda ja Eesti Patsientide Esindusühing pöördusid täna ühiselt Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga kasutada arstiabi kättesaadavuse tagamiseks haigekassa reserve.

Valitsuskabineti 13. aprilli otsuse kohaselt tuleks haigekassa eelarvet kärpida 688 miljoni krooni võrra. Ravikindlustusmaksu laekumise vähenemine võtab tuludest 376 miljoni krooni ja reservist varem lubatud osa kasutamise keelamine kahandab kulusid veel 312 miljoni võrra. Eelmise lisaeelarvega juba vähendati haigekassa eelarvet 612 miljoni krooni võrra. Nüüd plaanitav lisakärbe tekitab piltlikult väljendudes olukorra, kus iga kümnes patsient tuleks jätta ravita.

Niisugune eelarve vähendamine aasta keskel tooks kaasa väga suuri negatiivseid muudatusi kogu tervishoiusüsteemis, haiglates tuleks oluliselt vähendada voodikohtade arvu ja koondada töötajaid, mille tagajärjel halveneks järsult statsionaarse eriarstiabi kättesaadavus. Tervishoiukulutuste piiramine halvendab patsientide olukorda mitte ainult tänavu, vaid pidurdab kogu tervishoiusüsteemi arengut ja kahjustab selle toimimist veel paljude aastate jooksul. Tõenäoliselt suureneb tööpuuduse tõttu tunduvalt välismaale lahkuvate arstide hulk ja tekkivat personalipuudust ei ole võimalik korvata ka siis, kui mõne aasta pärast finantseerimine paraneb.

Kui haigekassa kulude kärpimata jätmiseks võimalust ei leita, siis peab valitsus tegema konkreetsed poliitilised otsused, kuidas muudetakse praegu toimivat tervishoiusüsteemi ja missuguste piirangutega arstiabi ja hüvitiste saamisel peavad patsiendid arvestama. Vastutust nende otsuste tagajärgede eest ei saa veeretada haiglajuhtidele ja arstidele.

Haigekassal on reserve ja eelmiste aastate jaotamata tulemit kokku 4,16 miljardit krooni. Tegime valitsusele ettepaneku katta ravikindlustusmaksu laekumise võimalik vähenemine haigekassa jaotamata tulemi kasutusele võtmisega.

Jaotamata tulem on osa inimeste poolt eelmistel aastatel makstud ravikindlustusmaksust, mida haigekassa on kogunud selleks, et haiged ka maksu laekumise vähenemise korral ravi ja hüvitisi saaksid. Inimestel on õigus seda raha nüüd kasutada. Kulutuste edasine vähendamine viib arstiabi kättesaadavuse sellise languseni, mis ohustab patsientide tervist ja elu.

Eesti Arstide Liit

Eesti Perearstide Selts

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Ravimitootjate Liit

Eesti Patsientide Nõukoda

Eesti Patsientide Esindusühing

Eesti Arstide Liit ja Ravimitootjate Liit kirjutasid alla ühisprotokollile

17. detsembril kirjutasid Eesti Arstide Liit ja
Ravimitootjate Liit Tallinnas Rahvusraamatukogus alla
ühiste seisukohtade protokollile arstkonna ja ravimitootjate
vahelisest koostööst.

Arstkond, keda esindab Eesti Arstide Liit (EAL) ja ravimitootjad,
keda esindab Ravimitootjate Liit (RL), olles teadlikud oma otsesest
vastutusest patsientide ja ühiskonna ees, pidasid oluliseks koostada
juhised omavaheliseks suhtlemiseks.

Arstkonna ja ravimitootjate ühiste seisukohtade protokolliga on
kaetud kõik olulisemad koostöövaldkonnad: registreeritud ravimite
tooteinformatsioon ja -arendus, ravimitootjate korraldatud ja
spondeeritud üritused, kliinilised uuringud ning konsultatsioonid ja
kokkulepped.

Arstkonna ja ravimitootjate koostöö on tähtis ja vajalik nii
patsiendikaitse kui ka ravi tõhususe seisukohalt igas ravimite
arendamise ja kasutamise staadiumis. On tähtis, et arstkonna ja
ravimitootjate koostöö põhineks üldistel põhimõtetel, mis tagaksid
kõrged eetilised standardid ja patsientide õigused ning arvestaksid
ühiskonna ootustega, säilitades samas mõlema poole sõltumatuse oma
tegevuste juhtimisel. Mõlemale poolele vajaliku sõltumatuse ja
usaldusväärsuse kindlustamiseks peavad omavahelised koostöösuhted
olema täielikult läbipaistvad.

Mõnd koostöövaldkonda reguleerib õiguslikult Eesti Ravimiseadus.
Arstidel ja ravimitootjatel on olemas oma eetikakoodeksid, millest
nad oma tegevuses juhinduvad. Lisaks sellele peavad EAL ja RL
vajalikuks järgida koostöös mõlemale poolele vastuvõetavaid eetilisi
põhimõtteid, mis on kirjas ühisdeklaratsioonis.

Allakirjutatud ühisdeklaratsioon põhineb Euroopa Alalise Arstide
Komitee (CPME) ning Euroopa Ravimitootjate Föderatsiooni ja Liitude
(EFPIA) samasisulisel deklaratsioonil.

Eesti Arstide Liit on arstide vabatahtlik mittetulunduslik
kutseühing. EAL asutati 1921. a. ja selle tegevliikmeteks võivad olla
kõik eesti arstid, toetajaliikmeteks mittemeditsiinilise
kõrgharidusega isikud. EAL eesmärgid on eesti arstkonna ühendamine,
tervishoiupoliitika kujundamine ja meditsiinikultuuri edendamine ning
oma liikmete kutsehuvide ja -õiguste kaitsmine. Praegu on EAL liikmete
arv 2788.

Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis
esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite
tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle
toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete
tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös
eetilistest printsiipidest.

Praegu kuulub Ravimitootjate Liitu 22 liiget.