Õiguskantsleri vastus

Ametkondades töötavate inimeste vastused ajavad välisarstide temaatika veelgi segasemaks. Seekord leiab õiguskantsler, et õppimise tööga asendamine on seaduspärane. See ei ole õige, aga nii meile vastati.

15.05.2015 Terviseamet saadab õiguskantsleri järelpärimisele vastuse.
18.06.201 õiguskantsler vastab meie pöördumisele, mille saatsime 17.02.2015.

Õiguskantsler I Teder vastab seoses tervishoiuasutuste kapitalikuludega

Tervishoiuteenuste korraldamis seaduses on järgmine punkt.

§ 52. Tervishoiu rahastamine riigieelarvest

1 Riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu rahastatakse:

1)…
10) tervishoiuteenuse osutajate ehitiste kulumit;
11)… jne

Pärisime õiguskantsleri arvamust praeguse olukorra kohta. Haigekassa raha kulub nii haigete ravimiseks kui ka hoonete majanduskuludeks.

Õiguskantsler vastas kokkuvõtvalt järgmist. Seaduserikkumine toimub, samas ” ma ei leia, et tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatu järgimata jätmisega on kaasnenud tervishoiuteenuste osutajate või muude isikute, muuhulgas Eesti Arstide Liidu, subjektiivsete õiguste riive.”

Mida teha edasi?