SA Viljandi Haigla nõukogu ei vasta Eesti Arstide Liidu kirjadele

20.01.2012 pöördusid Eesti Arstide Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit SA Viljandi Haigla poole seoses haiglas töölepingute asemel sõlmitavate käsunduslepingutega. Töötajatega sõlmiti töö tegemiseks töölepingute asemel käsunduslepinguid. Kuivõrd töötajatele laienesid kõik SA Viljandi Haiglas kehtestatud töökorralduslikud nõuded on sisuliselt tegemist ikkagi töölepingutega ning sellele juhtisid arstide liit ja kutseliit ka tähelepanu. Haigla juhatuse liikmete Ülle Lumi ja dr Enno Kase soov sõlmida käsunduslepinguid tulenes asjaolust, et käsunduslepingu alusel ei pea maksma töötajatele öisel ajal töötamise lisatasu ega ka ületunnitasu. Haigla töötajate pealt hoiti kokku.

Varasemad käesolevat teemat puudutavad postitused on näha kategooria “Käsunduslepingud” lugemisel

Viljandi Haigla juhatus vastas meie kirjale 26 päeva möödumisel e 16.02.2012. Kuivõrd ooteaeg oli pikk pöördusime vahepeal (07.02.2012) SA Viljandi Haigla nõukogu poole. Viljandi Haigla nõukogu esimees Liis Rooväli (Sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsiosakonna juhataja) lubas isiklikult, et nõukogu vastab arstide liidu ja kutseliidu pöördumisele. Möödunud on 30 päeva (üks kuu) ja nõukogu vastust ei ole saabunud. Vastus oleks pidanud saabuma hiljemalt 08.02.2012 Ametlikus asjaajamises on üldiseks tavaks, et kirjadele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul. Ilmselt loodab nõukogu, et vahelpeal toimunud toetusstreigi organiseerimine hajutab kutseliidu ja arstide liidu tähelepanu antud probleemilt mujale. Esitame siinkohal mõned kommentaarid SA Vilandi Haigla juhatuse liikme Ü Lumi kirjale. Allajoonituna on toodud SA Viljandi Haigla tekst.

Vahepealsel perioodil algatas Viljandi haigla juhatus haiglas töötingimustega rahuololu uuringu. Selle uuringu peamine eesmärk on küsitluslehtedele märgituna “mõõta Vijandi haigla töötajate rahulolu erinevate tööga seotud aspektidega”. Lisaks soovitakse uuringu alusel määratleda haigla põhiväärtusi, et need “need sobiks kokku töötajate endi väärtustega”. Mõnevõrra arusaamatu on põhiväärtuste kindlaks tegemine märtsis 2012 kui need on juba avaldatud haigla arengukavas (lk 34) 2011. Pöördusime ka uuringut teostava uurija poole. Otsustagu igaüks ise, kas sellise mõtteviisiga saab jõuda usaldusväärsete tulemusteni.

Jätkame sama teema käsitlemist ka edaspidi.

Eesti Arstide Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate kutseliit.

Uus kiri Viljandi haigla nõukogule

Eesti Arstide Liit on püüdnud saada ühendust SA Viljandi Haigla nõukoguga, kes ei vasta meie kirjadele. Saatsime uue kirja.

Sa Vilandi Haiglas on käesoleval ajal toimumas töötajate rahulolu uuring. Mitmeid meie organisatsiooni liikmed avaldasid arvamust, et uuringu kvaliteet ning konfidentsiaalsus ei ole tagatud. Pöördusime antud küsimus uuringut teostava magistrandi poole. Juhtisime tähelepanu mõningatele puudustele. Saime ka vastuse.

Viljandi haiglas toimuva kohta ütles oma arvamuse ka minister H Pevkur.

Loodame seekord väga, et nõukogu meile vastab.

Viljandi Haigla vastus seoses käsunduslepingutega

SA Viljandi Haigla vastus. Vastuses ei ole otseselt märgitud, et tegemist on juhatuse vastusega. Eeldame siiski, et vastas juhatus. Ootme jätkuvalt ka haigla nõukogu vastust ja kommenteerime seejärel mõlemat kirja.

Allpool on viide rubriigile nimega käsunduslepingud. Selle viiti abil leiab kõk käsundulsepingute temaatikat puudutavad postitused.

Pöördumine SA Viljandi Haigla nõukogu poole

Oleme oodanud SA Viljandi Haigla juhatuse vastust meie pöördumisele. Vastust me saanud ei ole ja pöördusime nüüd juhatuse asemel nõukogu pooole.

Teemat on varem käsitletud järgmistes postitustes.

SA Viljandi Haigla nõukogu liikmed ja käsunduslepingud

Pöördumine SA Viljandi Haigla poole seoses käsunduslepingutega

Ajaleht Sakala käsitleb SA Viljandi Haigla juhatuse tegevust seoses käsunduslepingutega

Teemat käsitleb ka ajaleht Sakala.

Arstide ja tervishoiutöötajate liidu pöördumine Viljandi haigla poole

Ebasoodsast lepingust loobunud said koormust juurde.

Viljandi Haigla juhatuse esinaine Ülle Lumi annab selgitusi.

 

Pöördumine SA Viljandi Haigla poole seoses käsunduslepingutega

Viljandi haiglas avaldatakse nii arstidele kui ka õdedele survet käsunduslepingute sõlmimiseks. Eriti teravalt on teema üleval seoses erakorralise meditsiini osakonnaga. Käsunduslepingu sõlmimine töölepingu asemel annab tööandjale rahalist kokkuhoidu. Töövõtjale ei pea sellisel juhul maksma ei öötasu ega ületunnitasu. Leiame, et see pole õige. Saatsime haigla juhatusele 20.01.12 kirja.

Viljandi haigla kokkuhoid kui juhtkond saab kasutada käsunduslepinguid.

25.01.2012 vastas SA Viljandi Haigla juhatus meie märgukirjale. Kirjas seisab, et Viljandi haiglale ei meeldi ku me avaldame märgukirju oma koduleheküljel.

Selle viite abil leiab postituse, mis selgitab põhjalikult käsunduslepingute problemaatikat.

Teemat käsitleb ka ajaleht Sakala