Palgaläbirääkimiste kronoloogia 2006…2007 ja kuidas see kõik välja kukkus

Kronoloogia 2006 a maikuust kuni oktoobirini.

Kronoloogia 2006 oktoobrist kuni 2007

Veel ajaloolist lugemist 2006…2007 palgaläbirääkimistest.

Tervishoiutöötajad ootavad nägemuste asemel reaalset palgalepet

Tervishoiutöötajate palgaläbirääkimistel jõuti 25. jaanuaril kokkuleppele 2007. aasta miinimumtunnitasudes. Selle kokkuleppe kehtimist on oma avaldustes korduvalt kinnitanud ka tööandjate esindajad.

15. veebruaril tegid tervishoiutöötajate kutseliidud ettepaneku kehtestada 2008. aastal miinimumtunnitasudeks alates 1. aprillist arstidele 116.50, keskastme tervishoiutöötajatele 62.50 ja hooldustöötajatele 34.50 krooni. Selles, et 2008. aastal muutuvad palganumbrid 1. aprillist, olid osapooled kokku leppinud juba 20. jaanuaril. Oleme tööandjate vastust oma ettepanekule oodanud üle kahe nädala, kuid ei tea tänaseni, kas sotsiaalminister ja Haiglate Liit nõustusid sellega või mitte.

Vastuse asemel edastas riiklik lepitaja Henn Pärn 1. märtsil hoopis oma nägemuse palgaleppest. Arusaamatutel põhjustel on lepitaja sellest välja jätnud punkti, et osapooled jätkavad kolmepoolseid läbirääkimisi tervishoiu rahastamise põhimõtteid käsitleva poliitilise kokkuleppe sõlmimise üle, mille eesmärgiks on tervishoiu jätkusuutlik rahastamine.

See on äärmiselt kahetsusväärne, kuivõrd tervishoiu rahastamise parandamine on jätkuvalt meditsiinitöötajate üks peamisi nõudmisi. Pealegi oleks poliitikutel eelseisval valimistevabal perioodil just sobiv aeg sisuliste probleemide lahendamisega tegelda.

Tervishoiutöötajate hämmastuseks sisaldab lepitaja nägemus 2008. aasta miinimumtunnitasudena tööandjate poolt kord juba välja käidud ja tervishoiutöötajate poolt tagasi lükatud pakkumist. Peale selle on 2008. aasta palgatõusu jõustumine sõltuvusse viidud reast tingimustest, sealhulgas Haiglate Liidu ja Haigekassa vahelisest kokkuleppest. Tingimusliku leppe sõlmimise välistasid osapooled juba lepitusläbirääkimiste alguses.
Täielikult puudub lepitaja nägemusest eelmiste palgalepete korral kehtinud laiendamine kõikidele arstidele, õdedele ja hooldajatele.

Ülaltoodust tulenevalt ei ole tervishoiutöötajatel võimalik palgaleppe niisuguse versiooniga nõustuda.

Riikliku lepitaja tegevusest jääb mulje, et ta ei ole oma ülesannetest täpselt aru saanud. Lepitaja nägemuste analüüsimise asemel soovivad tervishoiutöötajad alla kirjutada saavutatud kokkulepetele.

2.03.2007

Eesti Arstide Liit
Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Õdede Liit
Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit

Jaak, kurat, jalad põhjas!

Sotsiaalminister ja Eesti Haiglate Liit venitavad põhjendamatult tervishoiutöötajate palgaleppe allkirjastamisega.

Tervishoiutöötajate üldstreigi väljakuulutamisest tingitud pingelises õhkkonnas toimunud lepitusläbirääkimistel jõuti 25. jaanuaril kokkuleppele 2007. aasta miinimumtunnitasudes ja selles, et 2008. aastal tõuseb palgakomponent veel 20%.

Tänu nendele kokkulepetele ei alustanud tervishoiutöötajad streiki.

Riiklik lepitaja teatas 25. jaanuaril avalikult, et lepitusmenetlus on lõppenud ja saavutatud kokkulepe, et alates 1. aprillist 2007 hakkavad kehtima miinimumtunnitasud arstidel 99, õdedel 52.50 ja hooldustöötajatel 29 krooni. Kuu aja jooksul pole aga palgaleppele alla kirjutatud ja nüüd on selgunud, et Haiglate Liidu juht Urmas Sule ei kavatsegi seda lähiajal teha.

Tööandjate niisugust tegutsemist on kahjuks igati soosinud ka riiklik lepitaja Henn Pärn. Lepitaja ülesanne on töötüli võimalikult kiiresti lahendada ja läbirääkimised kokkuleppe sõlmimisega lõpetada. Sellega pole lepitaja aga seni toime tulnud.

Ülaltoodud põhjustel on tervishoiutöötajate palgalepe endiselt alla kirjutamata. Sotsiaalministri kodupartei Keskerakond aga eksitab valijaid, raporteerides telereklaamis reipalt „meie poolt läbi viidud arstide ja õdede palgatõusust”.

Kogu palgaläbirääkimiste mõistusevastaselt pikaks venitatud protsess tõendab, et Eestil on demokraatliku kodanikuühiskonnani veel pikk tee. Läbirääkimistel saavutatud kokkulepetest tuleb kinni pidada ja palgalepe alla kirjutada, seda enam, et raha selle katteks on Haigekassa nõukogu ja Valitsuse otsustega eraldatud.

Praegune olukord tuletab kangesti meelde üht teist Jaaku Juhan Liivi novellist „Peipsi peal”.

27.02.07

Eesti Arstide Liit
Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Õdede Liit
Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit

Läbirääkimistel saavutatud kokkulepetest tuleb kinni pidada

15. veebruaril saatsid tervishoiutöötajate kutseliitude esindajad riiklikule lepitajale oma seisukoha 2008. aasta palgatõusu kohta.

Juba 20. jaanuaril 2007 peetud lepituskoosolekul jõudsid osapooled konsensusele, et tervishoiutöötajate miinimumtunnitasude tõus toimub kahes etapis: 1.04.2007 kuni 31.03.2008 ja 1.04.2008 kuni 31.12.2008. Vastavalt koosoleku stenogrammile toetasid seda otsust üheselt mõistetavalt sotsiaalminister Jaak Aab ja riiklik lepitaja Henn Pärn.

Lähtudes saavutatud konsensusest tegime ettepaneku muuta 2008. aastal miinimumtunnitasusid alates 1. aprillist 2008, kehtestades alampalgaks arstidele 116.50, õdedele jt keskastme tervishoiutöötajatele 62.50 ja hooldustöötajatele 34.50 krooni tunnis.

Palganumbrite suuruse arvutamisel oleme lähtunud tööandjate pakkumisest 12.02.07, mille kohaselt oleks antud ressursi piires võimalikud miinimumtasud aasta lõikes arstidel 112, õdedel jt keskastme tervishoiutöötajatel 60 ja hooldustöötajatel 33 krooni tunnis.

Üllatavad on riikliku lepitaja tänased arvamusavaldused, nagu poleks töövõtjad ühisel seisukohal ja ta ootab kõikide kutseliitude esindajate allkirjadega pöördumist. Oma ühise vastuse saatsime tõepoolest e-postiga, samas jõudis tööandjate viimane pakkumine meieni ainult suulises vormis.

Kui 20. jaanuaril saavutatud konsensust edasi vaidlustatakse, saame seda tõlgendada ainult soovimatusena palgalepet sõlmida.

Tervishoiutöötajate palgaläbirääkimisi peetakse soliidsete osapoolte vahel autoriteetse institutsiooni – riikliku lepitaja vahendusel. Seega on igati õigustatud ootus, et kuigi mitmed kokkulepped on saavutatud pingelises õhkkonnas, peetakse neist kinni ka siis, kui kõige teravam olukord on lahenenud.

Eesti Arstide Liit
Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Õdede Liit
Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit

Sotsiaalminister Jaak Aab ei täitnud riiklikule lepitajale antud lubadust

11. jaanuaril toimus tervishoiutöötajate kutseliitude, Eesti Haiglate Liidu ja valitsuskomisjoni lepituskoosolek riikliku lepitaja juures. Seal lepiti kokku, et sotsiaalminister Jaak Aab esitab riiklikule lepitajale 15. jaanuari õhtul kella 20-ks kirjalikult Vabariigi Valitsuse konkreetse seisukoha, kas on võimalik täita tervishoiutöötajate kompromissettepanekut tervishoiu rahastamise suurendamise ja tervishoiutöötajate palgatõusu kohta.

Tervishoiutöötajad kokkulepitud tähtajaks valitsuse seisukohta ega uut pakkumist ei saanud. Seetõttu teevad tervishoiutöötajad 16. jaanuaril riiklikule lepitajale ettepaneku lõpetada lepitusprotsess ja vormistada eriarvamuste protokoll.